Psalms 25

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Noravauvo, te ai aareha mpoma turo.

Mpo, are ti Variqavanoma variaro.

Te ariara viva ti kahaqiariravama vaivo tunara.

Mpo, hauri are ti navutaaka qaqi kairamanta vika ti aatarake vora ahora ntuva timitaiqe te kaurira haika varaarorave.

Ariara viva quqaama tinavu kahaqianarove ti variaka vika kiama kaurira haika varevarave.

Qumina haika kaara vokiaka qoraiqama nimite variaka, are vika kaurira haika niminara.

Noravauvo, are nena koqe okara, vo okara vo okara ti humiqairaqe te koqemake ai aaraqaa vuare.

Are ti Variqavano ti ruaruama timite variaravara tira, nena quqaa uva ti tiva timiraqe te vi uvara iriqi vuare.

Vo enta vo enta ariara viva ti kahaqiarire ti, te ariara noraiqaake iri vaunarave.

Noravauvo, nai haaru ai muntukavano vaiinti nahentiara vaivara are vika aaqurihama nimitaanantema kera, tivata mintima timitaane.

Mpo Noravauvo, te qaraaka vaiinti vaiha qora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa varauna uvara, kia iritaraitira, nunka timitaane.

Ai muntukavano vaiinti nahentiara vaivaro koqe okaravanoqai ariqi vairara tira, are tiriara iritehara ti aaqurihama timitaane.

Koqe okaravanovata avuqavu okaravanovata Nora Kotiraqi vairave. Viva qora kaiqa vare variaka aaqurihama nimiteharo vika koqemake ni okarara numiqe vaira.

Kia nái mahuta ti variaka viva vika ntita varero avuqavu aaraqaa viharo, nai antuqavano vai kaiqara vika numiqe vaira.

10 Noravano Kotiva tivatai uvara vo uva vo uva koqemake iri varia vaiinti nahentika variavaro Kotira antuqavano vikara vaivaro viva vika kia qaqira karaitiro, koqe aaraqaa ntitaqiro vi vaira.

11 Noravauvo, nena nora autuara iriharama te ai uva raqa kaunara nunka timitaane. Mpo, vi uvava nora uvama vaivo.

12 Nora Kotira aatu qeteha koqe aaraqaa nireka auti variaka, Noravano vika aara numiqairamanta 13 vika koqemake variqi vi vaimanta vika kuvuarama teka nái noka qoka i vatara varevara.

14 Nora Kotira aatu qeteha koqemake ni variaka variavaro Noravano kia nai tivatai uvara kukeqa taraitiro, vika tiva nimi vairo.

15 Noravano Kotiva ti kahaqiarire ti, te virara noraiqaake iri vaunara.

Ti qoraiqama timitare iaka vaara vuitaaraqihairo viva ti ruaruama timitaanaro.

16 Mpo Noravauvo, te tentaraa vauraro ti kempukavanovata taiqa vimanta vaunarara tira, are tuqantaavira tiriara mpo ike tiva timitaane.

17 Mpo, vo maara vo maaravano tiqi vaivaro ti muntukavano qoraiqivo.

Are anira vi maarara qaqini vara kaane.

18 Te nora aihaviraarave nora maarave varaunara tavehara, ai uva, vo uva vo uva raqa kaunaravata nunka timitaane.

19 Ti navutaaka airitahaa vaiha vika anomake ti navutaiqiha ti qoraiqama timitareka auti variara are tavaane.

20 Mpo, te ariara viva ti kahaqiariravave tivakeha are iananaini anunara virara irihara ti antua timitehara ruaruama timitairamanta ti navutaaka kia ti aatara kaate.

21 Te ariara noraiqaake iriha koqemake nunarave, avuqavu nunarave, are virara virara iriharama ti kahaqiane.

22 Noravauvo, are tinavu Isareri Variqavano vaihara vo maara vo maaraqihaira tinavu ruaruama timitaane.

Copyright information for `TBG