Psalms 26

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Noravauvo, te ariara noraiqaake iriqi viha te kia tuqantaa taqantaa iraiti, te ai aaraqaa avuqavu ni vaunarara tira, are tiriara kia viraqaa uva vaivo tiane.

Noravauvo, are ti okara avatama kera tavaane. Ti muntukavano nana nana haikara vainarave, ti avu aatovano nana nana haikara iri vainarave, are ekaa vira tuantikera tavaane.

Ai muntukavano tiriara vaira te kia tauru karaiti, te ariara noraiqaake iriha, ai quqaa uva iriqi vi vaunarave.

Kia te una uva ti variaka hampata vi ani vauraukave. Unaqaraiqama keha koqe kaiqa vare variaka, te kia vika ianaini oru vaunarave.

Qora kaiqa varareka ruvaaqumavi variaka, kia ti muntukavano vikara vairave.

Te qora kaiqa vare variakaqaahai niaraini vaunarave.

Noravauvo, kia tiqaa uva vaimantara ti, tenta kauqu ˻ai avuqaa˼ hiqamake, aiofaa tainta virante airante ututiha, ai autu tuahere vauro.

Te mintimake ihi tivaqi viha ariara koqemave tivakeha are nora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa varaanara vaiinti nahenti tiva nimi vauro.

Noravauvo, are variana Naavura, virara ti muntukavano vaimantama vauro.

Vi Naavuraqi ai mpeqa okaravano takuqiro vaivara variaro.

Mpo, are qora kaiqa vare variaka vehi autu keharama, kia tivata vehi autu kaane.

Are nái kena vaiinti arukekaqaa uva vateharama, kia tiqaa uva vataane.

10 Vi vaiintika voqamake qora kaiqa vare variakara ti, vika qutaru monu varerara iriha vaakama vaiinti arukevara.

11 Vika minti variaveravata, tiqaa uva variantorave ti, te avuqavuqamake ni vaunara. Mpo, are virara irihara ti aaqurihama timitehara ruaruama timitaane.

12 Te koqe aaraqaa vauraro kia vo haikavanovata ti qoraiqama timitaanaro.

Te mintimake vaiha, te Kotira vaiinti nahenti ruvaaqumavi vainaini vaiha, Nora Kotira autu tuaheraqi virera.

Copyright information for `TBG