Psalms 27

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Noravano Kotiva viva ti aara ataama timite vaivama vairo.

Viva ti ruaruama timite vaivama vairo.

Viva minti vaimantara ti, te kia vo vaiinti aatu qeteha vairara.

Qora haikavano ti qoraiqama kaantorave tiro, Noravano Kotiva tiqaa raqiki vaiva vaimantara ti, te qumina qetaarora.

Qora kaiqa vare variaka ti haru kareka ani ti hampata iqoka raqi entara, vika náima kuntavaivaima vare kaavu ntivara.

Iqoka vaiinti airitahaa ani ti ututuma taivera, kia te vika aatu qetarera.

Ti navutaaka ti hampata iqoka raqireka anivera, vi entara te Kotiraraqai noraiqaake iriqi virera.

Noravano Kotiva vohaa haikaqai ti timiarire ti, te vira aare vaunara.

Ti hantuqavano vohaa haikaraqai vaimanta vaunara.

Te Nora Kotira ireha mintima ti: Te qaqi variqi vuaina entara, ekaa vi entara te hoe ai Naavuqi variqi virarave? tunara.

Te viraqi vaiha viva ti koqema timite vairara aatoqi iriqi viha, virara koqe aara ti humiqairaqe vuare tirara.

Nora maaravano tiqaa qovaraiqiaina entara viva ti tivita varero vuru nai Naavuqi kukeqa taanaro.

Vi entara viva nai vainaini turuaraini ti kukeqa taanaro.

Viva ti tivita varero vuru nora oriqaa kairamanta navutaaka kia ho ti harivara.

Noravano Kotiva mintima kero ti kahaqiraqe te vuruni vaiha tenta navutaaka miani ti ututumate variaka naatara keha, vika vora ahora autu nimitarerave.

Te vora ahora autuqi vivi, viraqaahai oru Kotira Naavuqi quaheha Kotiraofaa iha quara amitarera.

Te mintiaqi viha Nora Kotira autu tuahereha ihi tivaqi virera.

Mpo Noravauvo, te ai aaraaina entara are ti aaqurihama timitehara uva ti tiva timiane.

Noravauvo, ti muntukaqihairo ai aaqanto oru variane timanta te ai aaqanto oru vairerave.

Te mintiarirara are ti tivuqaa kia kukeqa vuane.

Hauri ai arara itairara are ti nena kaiqa vaiintiara vuane tirora.

Are ti kahaqi variaravara tira, kia ti qoririma timitera, qaqira kaane.

Are ti Variqavano ti ruaruama timite variaravama variaro.

10 Mpo, ti noka qoka ti tauvaqa utu timitaivera, Noravano Kotiva kia mintiraitiro, viva ti tivitaanaro.

11 Noravauvo, ai antuqavano vai kaiqara ti humiqairaqe te vi kaiqara varaqi vuare. Mpo, ti navutaaka airitahaa variarara tira, are avuqavu aaraqaa ti tivitaqira viramanta vika kia ti qoraiqama timitaate.

12 Mpo, are kia ti navutaaka kauquqi kaane. Tiriara qetaarire ti, vika tiqaa una uva oqiteha tiha, Tenavu ai minti mintimake qoraiqama amitarerave, tivakeha ti rauqi timite variarave.

13 Vika minti iaveravata, te vo haikara kankomake irunara: Te maa vataraqaa qaqi variaina entara Noravano Kotiva ti koqema timitaanaro.

14 Are Nora Kotira veka vairaro viva ai kahaqiarire. Ai muntukavano qoraiqama vuantorave tira, are Nora Kotirara kempukaiqamakera iriqira vuane.

Nora Kotira veka vairaro viva ai kahaqiarire.

Copyright information for `TBG