Psalms 28

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Noravauvo, are ti antua timite variaravama variaro.

Mpo, te ai aaraarirara are kia aato tinta vi vaiintira voqaara vairaitira, ti uva iriane. Hauri are evaara vairaqe te qutuaka vatukaini vuarorave.

Ai takuqi vai Naavuva vainaini te tenta kauqu tutuke, ariara mpo ike ti kahaqiane ti vauna uvara iriane, turo.

Mpo, are qora kaiqa vare variakaqaa uva vateharama kia tiqaa uva vataane.

Vika nái noqihai nái kenaukara koqe uva uqerara uva tivakeha, nái aatoqihai vika qoraiqama nimiterara iriqi vi variara.

Vika qora kaiqa varaara kaara vika nái koqaa nimiane.

Vika qora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa varaarara irihara, vika ntaihaane.

Are vikara huviqorave tivakehara vika qoraiqama nimitaane, turo.

Noravano Kotiva vare vai kaiqarave, viva autukero vatai haikarave, vika virara kia noraiqaake iriara kaara Kotiva vika ntaiheharo vehi autu taiqa kaira kia qaiqaavata vaivara.

Mpo, te Nora Kotira aareha ti aaqurihama timitaane turaro viva ti uva irirara ti, kaiqenavu vira autu tuahera kaare.

Noravano Kotiva ti kempukaiqama timiteharo viva kainke voqaara ti antua timite vaivama vairo.

Viva ti kahaqama timite vaiva vaimanta te viraqaa muntuvi variqi virera.

Te tenta muntukaqihai voqamake quaheha, ihi tivaqi viha vira autu tuaheraqi virera.

Noravano Kotiva nai vaiinti nahenti kempukaiqama nimite vaiva vaiharo, viva avuhainaa vaiinti nai kaama taira, viravata kahaqiharo navutaaka kauquqihairo vira ruaruama amite vairo.

Noravauvo, nena vaiinti nahenti ruaruama nimitaqira vuane.

Nena kaama taana vaiinti nahentika koqema nimitaqira viharama, sipisipi qova nai sipisipiqaa koqema kero raqikintema kera, ekaa enta nena vaiinti nahentiqaa raqikiqira vuanerama, turo.

Copyright information for `TBG