Psalms 29

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Ne naaruvaihainaaka Nora Kotira autu tuaheraate.

Vira kempukaravata, vira mpeqa okaravano takuqiro vairaravata, irihama ne vira autu tuaheraate.

Vira nora autuvano takuqiro vaira tuahera amitaate.

Noravano Kotiva koqe kaiqaqai vare vaiva nai turuaraini takuqinaini vairara irihama, ne kankakaavi vaiha vira quahama amitaate.

Noravano Kotiva uva tivaro vira uvavano oru vimanta nora namariqaa vi ani variaka ekaa vira uva iri variara.

Variqavano takuqiro vaiva naaruvavano uva tintema kero, viva uva ti vaiva nora namari vaura oru vi vaira.

Noravano Kotiva uva tivaro vira uvavano kempukaiqaakero uva ti vairara ti, vaiinti nahenti vira uva iriha qete variara.

Noravano Kotiva uva tivaro vira uvavano Lebanonini vaisidaa katarira, vo katari vo katari rauhaantima kaimanta ekaa raqa raaqama vuara.

Viva uva tivaro purumakau naativano ravukuvi ravukuvi intemakero, Lebanoni vataini vai aiqinava, vo aiqina vo aiqinavano qakaa qakaa i vaira.

Viva uva tivaro purumakau naati qoravano ravukuvi ravukuvi intema kero, Hemoni Aiqinavano voqama kero qakaa qakaa i vaira.

Noravano Kotiva uva tivaro vira uvavano aaquakaa qovarama kaivaro uti vaira.

Viva uva tivaro aahara vataini vai vatava, ekaa qakaa qakaa i vaira. Viva Kadesini Aahara vata qaki qakima kaira.

Noravano Kotiva uva tivaro vira uvavano nantaqi nora katari, vo katari vo katari rare raarerama kaimanta ekaa katari mare ratutu vuara.

Minti vaimanta Kotira Naavuqi ruvaaqumavi variaka naverai tiha, Kotira mpeqa okaravano takuqi vaivo, tiara.

10 Noravano Kotiva nai avuhainaa taintaqaa oquviro vaiharo nora namariqaa raqiki vairave.

Noravano Kotiva Avuhainaava ekaa enta ekaa enta raqikiqiro vuanarove.

11 Noravano Kotiva nai vaiinti nahenti kempukaiqama nimite vairave.

Noravano Kotiva nai vaiinti nahenti koqema nimite vaivaro vika muntukaqihairo paru i vaimanta variarave.

Copyright information for `TBG