Psalms 3

Devitiva nai maaqu Apasalomura aatu qetakero vu entara maa ihira qara ntuvatora

Mpo Noravauvo, ti navutaaka airitahaa variamantama vauro. Airi vaiinti ti navutaiqiha qoraiqama timitareka auti variavo.

Vika airitahaa tiriara tiha, Kotiva kia vira kahaqianarove, ti variarave.

Vika minti ti variamantavata, te ariara tiha, Noravano Kotiva kainke voqaara ti koqema kero antua timite vaivama vaivo, turo. Arema ti kahaqiaramanta te tenta navutaaka naatarake vaunarave.

Ti kempukavano taiqa vimanta vaurara arema ti qaiqaa kempuka timiaramanta ho vauro.

Te Nora Kotirara naverai tiha, Ti kahaqiane, turaro viva nai takuqi vai aiqinara, ˻Saioni Aiqinaqaahairo˼ ti uva iriharo, ti kahaqi vaivo.

Entaqi te taari vuqite vaite vauraro, Noravano Kotiva tiqaa koqema kero raqikiqiro vi vaimantara ti, te aavata vaitaqi vivi aatitake himpi koqemake vaunara.

Ti navutaaka 10,000 ti ututumate harireka auti vaivera, te kia vika naatu qetarara.

Noravauvo, are ti Variqavanoma variaro. Are himpira ti ruaruama timitaane.

Are ti navutaaka kaurira haika nimiane.

Are qora kaiqa vare variaka ruqutiramanta vika aarai nkuivi vairika voqaara vaiha kia ti qoraiqama timitaate.

Noravano Kotiva tinavu ruaruama timite vaivama vairo. Mpo Noravauvo, tinavu nena vaiinti nahenti koqema timitaane.

Copyright information for `TBG