Psalms 30

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Noravauvo, are ti ruaruama timitaaramanta ti navutaaka kia vora ntiha vira aru kauro tiaverama, te ai autu tuahere vauro.

Noravauvo, are ti Variqavanoma variaro.

Te ariara mpo, ti kahaqiane turara are ti uva irira, ti kahaqiararo ti tivaata rukukuqaimanta te ho vaunara.

Noravauvo, te qutuvi ruhiqauri vaurara are ti kahaqama timitaaramanta te qaqi vauro.

Te qutu vuaka varianaini virera urara, are ti kahaqama timitaaramanta kia qutu vuro.

Ne Kotira vaiinti nahenti ihi tivaqi viha vira autu takuqi vaira tuahera kaate. Viva koqe kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa ni vara nimitairara irihama, virara koqeve tivaqi vuate.

Vira arara itaiva kia vukai vairaitiro, vaaka humpama vi vaira. Viva tinavu koqema timite vaiva kia vaaka taiqa viraitiro, ekaa tenavu qaqi variqi vuaina entara variqiro vuanaro.

Entaqi tenavu iqi rataqi vuariraro auquru ntavaqiro viro, toqaqi aaharauqama viraqe tenavu quaheha vairera.

Te tentara tiha, Te homa vauro. Kia vo haikavano ti qoraiqama timitaanarove, tuna entara, are ti koqema timite variaramanta te aiqina voqaara kempukaiqamake vaunara.

Noravauvo, te mintimake vauraravata, are ti avuqaahaira kukeqa vuararo ti muntuka qoraiqimanta qeteha vaunara.

Noravauvo, te ai aareha ariara, Mpo, ti kahaqiane. Ti arukaiqe te qutu vuainaraqaahairo kia koqe haikavano qovaraiqianarove.

Te qutu vuaka varianaini otu vuarera, ti vaatavano konkomaiqama viro nantiakeroe vi konkomava ai autu tuaheraanarove? (6:5)

Vi konkomava kia ho are ti koqema timitenarara vaiinti nahenti tiva nimianarove.

10 Mpo Noravauvo, are ti uva irihara ti aaqurihama timitehara ti kahaqiane, turo.

11 Ti muntuka qoraiqimanta vaurara are tiqaahaira kovaara utavaaqa qaqini varakera, ihi ntaaina utavaaqara nonku timitaaramanta te quaheha ihi nte vauro.

12 Are mintima kera ti koqema timitaanarara ti, te kia evaara vairaiti, te tenta muntukaqihai ihi tivaqi virera.

Noravauvo, are ti Variqavanoma variaro.

Te ekaa enta variqi viha, ariara koqemave tivaqi virera.

Copyright information for `TBG