Psalms 31

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Noravauvo, vokiaka ti qoraiqama timitevorave ti, te are iananaini anunarave.

Mpo, are kia ti navutaaka qaqi kairamanta kaurira haika ti timiate. Are avuqavu kaiqa vare variaravara tira, ti ruaruama timitaane.

Mpo, nena aato ti timira ti uva irira, vaakama ti ruaruama timitaane.

Vaiintivano ori onavuqi kukeqaviro vaintemake, te are variananaini oru variarirara are ti kukeqa timitaane.

Te ai kempuka vaantaavura avutaqi oru variarirara are ti antua timitaane.

Quqaama are ti ori onavu koqeva variaro.

Quqaama are ti kempuka vaantaavuravanoma variaro.

Are mintimake variaravara tira, nena nora autuara iriharama ti tivita varairaqe te koqe aaraqaa vuare.

Hauri te navutaaka vaara vuitaaraqi vuarorave. Vika qoraiqama timitevorave tira, ti antua timitaane.

Te tenta qaqi variqi vuainara ai kauquqima vatauro.

Noravauvo, are Variqavano quqaa uvaqai ti variaravara tira, quqaama are ti ruaruama timitenarave, turo.

Noravauvo, una variqanavu autu tuahere variaka, vikara ti muntukavano kia vaimanta te ariqaa muntuvi vaunarave.

Te maara varaunarave, ti qoraiqama timitaarave, are virara iri tavaanarara ti, ai muntukavano tiriara vainara te virara noraiqaake iriqi viha quaheha vairerave.

Tiriara navutaaka vira ravaaqavu kevorave tira, are ti tivita varera vuru nahaikanta kaaramanta te ho vi ani vaunara.

Mpo Noravauvo, nora maaravano tiqi vaimanta vira kaara te iqi rataqi vi vauraro ti tivu noqa vivaro ti kempukavanovata taiqa vimanta vaunarara irihara are ti aaqurihama timitaane.

10 Ti muntukavano qoraiqimanta te iqi rataqi vi vaunara kaara te qaqi variqi vuaina entava iquqama vivo.

Tiqi vai maarava ti kempuka taiqa kaivaro ti vaatavano oqita vimanta vauro.

11 Ti navutaaka tiriara qumina vaiintive ti variamanta ti kenaukavata ti aiqi nota timite variarave. Ti tontivata ti aatu qetake kia te vaunanaini aniarave.

Te aaraini ani vauramanta vika ti tave, ti aatu tuqantaavi kantama vuarave.

12 Vaiintivano qutu virara tauru kaantemake, vika tiriaravata tauru kaavo.

Vataqohai aututaa taveva rukavuvira qaqira kaara, vira voqaarama te vauro.

13 Oho, te iruramanta ti navutaaka tiriara qetaarire ti, vika evaara evaara uva ti variavo.

Vika evaara ruvaaqumavi vaiha ti harukerara nai tiva ami nai tiva ami i variavo.

14 Noravauvo, vika minti ti variamanta, te ariqaa muntuvi vairerave. Are ti Variqavano variaro.

15 Are tiqaa raqiki variaravama variaro.

Ti navutaaka ti qoraiqama timitareka auti variakaqihaira ti ruaruama timitaane.

16 Mpo, are ti nena kaiqa vaiinti koqema timitaane. Ai muntukavano tiriara vaivarara tira, are ti ruaruama timitaane.

17 Mpo Noravauvo, te ai aareha ariara ti kahaqiane ti vaunarara tira, hauri are ti navutaaka qaqi kairamanta vika kaurira haika ti timivorave.

Are qaqi kairamanta vika nái kaurira haika varaate. Qaqi kairamanta vika qutu vuaka varianaini otu evaara variate.

18 Vika nái nutuqai tuahereha avuqavu ni varia vaiinti nahentika nota nimiteha, vikara tauvaqa vauraa uva ti variavo.

Vira kaara are vika no tinta kairamanta kia qaiqaavata vi uvara tiate.

19 Ai aatu qeteha koqe aaraqaa ni variakara irihara, are vo haika vo haika koqe haika vika kaama nimitaanarave.

Are vi haikara kia kukeqa kera nimiraitira, ekaa vaiinti nahenti tavaate tira, ariara antua timitaane ti varia vaiinti nahentika qoqaa nimianarave.

20 Are nena vaiinti nahenti kukeqa taaramanta vika ai aaqanto variavaro qora vaiinti vika arukareka tivataa uvava kia qovaraiqira.

Vika navutaaka kia ho vikaqaa uva ntuvakeha tiate tira, are nena vaiinti nahenti nena aaqanto kaaramanta variara.

21 Ne Nora Kotira autu tuahera kaate.

Vira muntukavano tiriara voqavata vairara ti, te vatukaqi vauramanta navutaaka vatuka vira ututumate ti haru kareka auti variavaro Noravano ti kahaqama timitaira.

22 Noravauvo, vi entara te qeteha tiha, Mpo, are nena aaqantohaira ti qaqirae kaaro? tivake vaurara are ti uva irira ti kahaqama timitaanarave.

23 Ne Kotira vaiinti nahentivauvo, ne Nora Kotirara muntuka vateha variate.

Vaiinti nahenti virara noraiqaake iriqi vi variakara, viva vikaqaa koqema kero raqikiqiro vi vaira.

Nái nutu tuahere variaka, viva nái qora kaiqa kaara qoraiqama nimite vaira.

24 Ne Nora Kotirara noraiqaake iriha viva tinavu ho kahaqiariravave ti variaka, ne kia qetaraiti, kempukaiqaake vira aaraqaa variqi vuate.

Copyright information for `TBG