Psalms 32

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Qora kaiqa vare vai uvara nunka amitaarira vaiintiva quaheharo varianaro. Kotiva nai uva raqakai vaiintirara ai uva tauruma amitauro tirava quahaanaro.

Kia vo uvavata kukeqa taraitiro, ekaa vi uvara qoqaa tiva qovarama kaaina vaiintira, Noravano Kotiva virara ariqaa kiama uva vaivo tira vaiintiva quaheharo varianaro.

Te tenta qora kaiqa varaunara kia tiva qovarama kauna entara, vi entara te ke ke tivaqi vi vauraro ti tivaatavano kia kempuka vaimanta vaunara.

Aatitairaqaavata entaqivata are nena kauquqohaira ti ruqutuqira vuararo nora kuarivano itai entara namarivano aaharaiqama vintema kero, ti kempukavano taiqa vimanta vaunara.

Te mintiaqi vi, viraqaahai kia tenta qora kaiqa kukeqa karaiti, ekaa vi uvara ai avuqaa tiva qovarama kaunara.

Te ariara tiha, Kaiqe te tenta qora kaiqa varauna uvara Nora Kotira avuqaa tiva qovarama kaare, turara are ekaa vi uvara nunka timitaanarave.

Are Variqavano minti varianarara ti, vaiinti nahenti qaqi kairamanta vika maaraqi vai entara ariara noraiqaake iriha ai aaraate.

Vika ai aaraivara are vika kahaqama nimitairaro maaravano kia huvura namarivano vaiinti ravaaqavu kaintema kero, vika qoraiqama nimitaira ho variate.

Maara vaina entara te ariqi kukeqavi variarirara are tiqaa koqema kera raqikinarave.

Are ti antua timitaanarara ti, te ariara ihi tivaqi viha are ti ruaruama timitaanarara tirerave.

Noravano Kotiva tiriara tiharo, Te are koqe aaraqaa vinara ai umiqarerave. Are vi aararaqaa vi vairaqe te koqe uva maara ai tiva amiqi viha, ariqaa raqikiqi virerave.

Are kia ohive, donkive, voqaara variane. Vitanta avu aato kia vairave. Vitanta avuqavu vuate tiro, vaiintivanoaini inaaraiqa vira noqi aaqu amitero naaqunta utu varero aaraqaa vi vaira. Vaiintivano kia mintirera, vitanta kia ho aaraqaa avuqavu vivara.

10 Qora kaiqa vare variaka vaivaro naantiara nora maaravano vikaqaa qovaraiqianaro.

Kotirara noraiqaake iriqi vi variaka vaivaro Nora Kotira muntukavano vikara vairava vika antua nimitaqiro viramanta vika ho vaivara.

11 Ne avuqavu ni varia vaiinti nahentika, Noravano Kotiva koqe kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa vare vairara irihama, nenta muntukaqihai quaheha variqi vuate.

Ne vira uva koqemake iriaka, ne quaheha naverai tivaqi vuate.

Copyright information for `TBG