Psalms 35

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Noravauvo, ti navutaiqi variaka are náivata navutaiqiane. Ti hampata iqoka raqi variaka are náivata ntaihaane.

Himpira nena iqoka utavaaqa nonkutera, kainkevata varera ani ti kahaqiane.

Nena vaantaaravata, iqoka rorivata, rauqi varera, ti harireka avataqi aniaka ntaihaane. Are tiriara, Te ai ruaruama amitarerave tiane.

Ti haru kareka auti variaka, are vika naatarakera kaurira haika nimiraro vika nutuvano vataini tuvi vuarire.

Ti qoraiqama timitareka uva tiva taatau taaka, are vika hampata raquqira viramanta vika qetake anirante vuate.

Areenseli vo atitairaro viva vika ntata kairamanta vika uvaivano utiharo ahaka rapa venta venta kaintemake vinuate.

Are vika vi aarara vauriri ntava nimitera konkiraiqama kairaro ai Nora Kotiraenselivano vika aru ntata kaarire.

Vika qumina uva kaara tiriara aru vuarire ti, vaara vuike vataarave.

Vika qumina uva kaara tiriara viraqi aqu vuarire ti, hiqainti quvike vataarave.

Oho, naantiara vika qumimaqamake vai entara, are vika vehi autu kena haikara qovarama kaane.

Are qaqi kaira vika nái vaara vuiteraqi aru vuate. Are qaqi kaira vika nái hiqainti quvi teraqi aqu vuate.

Are vika mintima nimitairaqe te are Noravano Kotiva ti ruaruama timitenarara iriha quahaare.

10 Are ti kahaqama timitenarara iriha te tenta muntukaqihai quaheha minti tirerave: Noravauvo, kia ai voqaara vovano vairave.

Voqavata kempuka vataaka uqerara vaiinti nahenti qoraiqama nimitevorave tira, are vika antua nimite varianarave.

Airi airaira vataaka vehi vaiinti nahenti qoraiqama nimitaqi vivorave tira, are vika kauquqihaira ruaruama nimite variavave, tirera.

11 Mpo, qora vaiintinavu kia te iruna haikara tiqaa una uva ntuvakeha ti variara.

12 Te vika koqema nimitauramanta vika tinta qoraiqama timite variara kaara ti muntukavano voqama kero maara ntaimantama vauro.

13 Vika rovara varaamanta te vikara ike mpo tiha, kara auramate kovaara utavaaqa nonkute, tenta aru kintate vikara Kotira aarama nimite vaunara.

14 Te tenta tontiarave, qatarave, vakaararave, iqi rata nimitaunantemake, te vikaravata iqi rata nimitaunara.

Vaiintivano nai nova qutu vivaro kimaara viro antura ntuvaqiro vintemake, tevata mintiaqi viha vikara iqi rata nimitaunara.

15 Te vikara minturamanta maaravano tiqaa qovaraiqi entara vika kia ti koqema timitaraiti, vika ruvaaqumavi quaheha ti naaraihama timite variara.

Kia te tavauna vaiintika enena ti qoraiqama timiteha tauvaqa vauraa uva tiva timite variara.

16 Vika ti naaraihama timiteha, ti qoraiqama timitareka nái aaraitentiri tiha/teti aneha, mauru nkaqe variara.

17 Mpo Noravauvo, tairentae vika minti minti i vaira are kia qaqi tavaraitira, tuvu ti kahaqinarave?

Raioni aantau arukareka iha vira nkaqa nkaaqama kaantemake, vika ti enena qoraiqama timite variara. Are tuvu ti ruaruama timitaira vika kia ti harukaate.

18 Mpo, are mintima kera ti kahaqiraqe te ai vaiinti nahenti ruvaaqumavi vainaini vaiha ariara koqeve tiare. Te vika nivuqaa vaiha ai autu tuahera karerama, turo.

19 Qumina uva kaara ti navutaiqi variaka, kia qaqi kaira vika oqovivi autiha vora ntuva timitaate.

Ti iri qoraiqama timite variaka, kia qaqi kaira vika tiriara huviqorama viva nora maaraqi vaivo tiate.

20 Vika antua aantua tivaqi viha, maateraiqiha variakara tauvaqa vauraa uva tiva nimite variara.

21 Vika tiqaa una uva ntuvake tiha, Oho, are qora kaiqa vare variaramanta tenavu ai tavaunarave, ti variara.

22 Vika minti ti variavara are vika qora okara tavaanarara tira, kia evaara variane. Noravauvo, kia ti niaraini variane.

23 Noravauvo, are ti Variqavano variaro.

Himpira tuvu ti kahaqiane.

Himpira tuvu ti mantaraini vaihara uva tivakera, ti auta ntuva timitaane.

24 Are nena avuqavu okarara irihara, ti uvavata irira, viraqaa kia uva vaivo tiane. Are kia qaqi kairamanta ti navutaaka tiriara, Huviqorama, Kotiva viraqaa uva vataivo, tiate.

25 Are kia qaqi kairamanta vika tiriara, Viva ekaarama taiqa vivo. Tenavu Kotiva vira mintimakero qoraiqama amitaarire turaro mintivo, tiate.

26 Te nora maaraqi vauramanta virara iriha quahe variaka, are vika kaurira haika nimiraro vika avu aato hampiqama viramanta vi anima vuate.

Tiriara qumina vaiintive tivakeha nái nutu tuahere variaka, are vika kaurira haika nimiramanta vika nutuvano vataini tuvi vuarire.

27 Vo vaiinti nahenti tiriara tiha, Viva avuqavu vaiintivano vaivo. Vivako aatara kairaqe koqemave tirerave, ti variaka, are vika qaqi kairamanta vika quaheha naverai tiha, Noravano Kotiva uritara kero nai noravanoma vaivo. Viva nai kaiqa vaiinti ˻Devitiva˼ koqemakero variainarara quaheharo vaivo, tivara.

28 Vika minti tiqe tevata are avuqavu ni vaina okarara vaiinti nahenti tiva nimiqi viha aatitainaraqaavata entaqivata ai autu tuaheraqi virera.

Copyright information for `TBG