Psalms 37

Devitiva maa ihira qara ntuva teharo Hiparu ABC virara iriharo Alef, Beth, Ghimel, Daleth, vi uvara vi uvara iriqiro viharo, maa ihira raira keharo qara ntuvatora

Alef א

Qora kaiqa vare variaka koqemake vairara, kia virara noraiqaakera iriane.

Qora kaiqa vare variaka vataa haikara, tavera, hauri are tevata mintimake vi haikara vataataarave tirora.

Ukauvano aaharaiqama vinantemake, vika inaaraiqa varike taiqa vivara.

Mauravano tamunta vinantemake, vika qutu vivara.

Beth ב

Are Kotirara noraiqaakera iriqira vihara koqe kaiqaqai varaqira vuane.

Are mintiaqira virera, are nena vataqaa vairaro kia vo haikavano ai qoraiqama amitairara are koqemakera variqira vinara.

Noravano Kotiva ai koqema amitaarire tira, are virara noraiqaakera iriqira vihara virara quahaane.

Are mintiaqira viraro viva ai muntukavano vaina haikara amianaro.

Ghimel ג

Qaqi kairaro Noravano Kotiva are vireva ina aarara ai umiqaarire.

Virara noraiqaakera iriqira viraro viva ai kahaqiarire.

Viva ai kahaqiraro ovavano itaintema kero, ai koqe okaravano takuqi vairamanta vaiinti nahenti vira anomake tavevara.

Kuarivano ikaraqaa noraiqaakero itaintemake, vaiinti nahenti are avuqavu ni vaina okarara anomake tavevara.

Daleth ד

Muntuka paruma kera oru Kotira aaqanto vaihara vira veka vairaro viva ai kahaqiarira.

Qora kaiqa vareha koqemake variqi vi variakara, are kia vikara noraiqaakera iriane. Vika qora kaiqa varera nái aatoqi iriqi viha vi kaiqara vare variara, are kia virara tevata mintiataarave tiane.

He ה

Hauri vo haika kaara ai arara itairara vairora. Arara itainaraqaahairo qora okara autirava qovaraiqianaro.

Qora kaiqa vare vaika variqi vi vuru vehi autu taiqa vimanta, Nora Kotirara noraiqaake iri vaika vika Kotiva nái kaama nimitaaina vatara varevara.

Waw ו

10 Qora kaiqa vare variaka inaaraiqa varike taiqavi kia vaivarave. Vi entara are vika rantareva ihara kia ho vika ranta kenara.

11 Tirema vaiha kia náivata qoraiqama nimite variaka, vika Kotiva nái kaama nimitai vatara vare, maateraiqamavi quaheha variqi vivara.

Zain ז

12 Qora kaiqa vare variaka avuqavu ni variaka qoraiqama nimiterara nái aatoqi iriqi viha vika mauru kumiki nimite variara.

13 Vika minti variavarovata, Noravano Kotiva vika vehi autuvi taiqavi entava aniainarara iriharo, vika naaraihama nimite vairo.

Heth ח

14 Qora kaiqa vare variaka nái iqoka paipe utaqihai urequke qeramake tuate, nái huruvata hinta utute vehi vaiinti nahentive, airairara aavoqiakave, arukareka auti variarave.

Vika avuqavu ni varia vaiinti nahentika arukareka auti variarave.

15 Vika mintimake vaivarovata, nái iqoka paipevano nái muntuka raqonta kairaro ˻Kotiva˼ vika huru kaavuvata rauhaantima kaanaro.

Teth ט

16 Noravano Kotiva qora kaiqa vare variaka kempuka taiqakero qaqini varakero, viva avuqavu ni varia vaiinti nahentika antua nimite vaira.

Mintima vairara tiro, avuqavu ni vai vaiintiva kia airi haika vataiva ho vairamanta, airi haika vateha qora kaiqa vare variaka vika kia ho vaivara.

Yod י

18 Kia uvavanovata vikaqaa vaimanta variaka Noravano Kotiva vikaqaa koqema kero raqiki vairo.

Noravano vika kaama nimitai haikava kia taiqa viraitiro, ekaa enta ekaa enta qaqi variqiro vuanaro.

19 Qora entavano anintairamanta vi vaiinti nahentika kia nora maaraqi vaivara. Karara nararaiqi entara vika kia karara aavoqivara.

Kaf כ

20 Qora kaiqa vare variaka, vika variqi vi taiqama vivara.

Ahakaqi vai maurava vahuqa variro tamunta vintemake, Kotira navutaaka inaaraiqa varike, taiqa vivara.

Iha muravano oru viro ruqema viro taiqa vintemake, vika variqi vi tuqaakuma vivara.

Lamed ל

21 Qora kaiqa vare variaka tiha, Monue, airairae ti timiraqe te naantiara nina amiare, tivakeha kia nai qaiqaa ami variara.

Avuqavu ni variaka paruma keha nái kenauka nái ia haikara nimi variara.

22 Noravano Kotiva koqema nimite vaika, viva vika nái kaama nimitaaina vatara varevara. Kotiva vaaquqama vuate ti vaiinti nahentika, vika variqi vi vehi autu taiqa vivara.

Mem מ

23 Vaiintivano Noravano vira umiqe vai aararaqaa viraro viva vi vaiintirara quahaanaro.

24 Vi vaiintiva kuntavaivaima varero kaavu ntireva irera, Noravano Kotiva nai kauquqohairo vira totairaro viva kia kaavu ntuanaro.

Nun נ

25 Te haaru qaraaka vaiintivano variqi ani, vate naampaiqama vuro.

Ho haaruvata maa entaravata te vaiha tavauraro kia Noravano Kotiva avuqavu ni variaka qaqira karaitiro, vikaqaa koqema kero raqikiqiro vi vaimanta vika ho variamanta vika vaintivaravata kia karara aavoqiraiti, kia vokiaka karara naari variara.

26 Te tavauramanta avuqavu ni variaka parumake ekaa haika vokiaka nimi variamanta vika vaintivaravata vokiaka koqema nimite variara.

Samek ס

27 Are qora kaiqa vare okarara tauvaqa utu amitera, koqe kaiqaqai varaqira vuane. Are mintiaqira virera, are kuvuarama terauka ekaa entama ai vataqaa qaqi variqi vivara.

28 Noravano Kotiva avuqavu kaiqa vare variakara antuqa arivaro viva nai Kotirara noraiqaake iriqi vi variaka kia qaqira karaitiro, ekaa enta vika antua nimitaqiro vuanaro.

Qora kaiqa vare variaka ekaara taiqa vimanta vika vaintivaravata vehi autu vivara.

Ayin ע

29 Avuqavu ni variaka Kotiva vika kaama nimitaaina vatara vare, vi vataraqaa ekaa enta qaqi variqi vivara.

Pe פ

30 Avuqavu ni vai vaiintira avu aato koqe avu aato vaivaro vira uvavanovata koqe uva vaivaro viva koqema kero uva avuqavu i vairo.

31 Nai vira Variqavano tivatai uvava vira avu aatoqi vaivaro viva vi uvara koqema kero iriqiro viharo kia qora kaiqavata vare vaira.

Sade צ

32 Qora kaiqa vare variaka koqe vaiinti arukareka vaara auti variara.

33 Vika minti variavarovata, Noravano Kotiva kia koqe vaiinti vika kauquqi kaanaro.

Vira navutaaka koqe vaiintiqaa uva vataivaro Noravano Kotiva kia vira navutaaka qaqi kaira vikakovano vira aatara kaanaro.

Qof ק

34 Are Kotirara noraiqaakera iriqira vihara vira uva koqema kera iriqira viraro viva ai koqema amiteharo nina kaama taaina vatara ai amiarire.

Naantiara are vaihara tavairaro Noravano Kotiva qora kaiqa vare vaika vehi autu taiqama kaanaro.

Resh ר

35 Haaru te tavauraro vo vaiintivano voqama kero nai kenauka qoraiqama nimite vau vaiintiva vaura.

Toqukeravano vo katari vo katari uri aatara kaintema kero, vi vaiintiva vukai vaiintivano vaiharo ekaa nai kena vaiinti uri aatarakero vaura.

36 Vi vaiintiva qutu vumanta te virara qumina ranteha tavauraro viva kia vaura.

Shin ש

37 Kia viraqaa vo uvavata vaivaro avuqavu ni vai vaiintira aitutuma kera tavaane. Viva vaiintiara maateraiqi vaiva vaimanta vira naintivara airitahaa variara.

38 Kotira uva raqake variaka Noravano Kotiva vika nái vaintivara hampata vehi autu kairamanta taiqa vivara.

Tau ת

39 Noravano Kotiva avuqavu ni variaka ruaruama nimite vaivama vairo.

Vika maaraqi vaivaro Noravano Kotiva vika antua nimite vairamanta vika ho vaivara.
40 Vika Kotirara tinavu antua timitaane tiavarora tiro, viva vika kahaqiharo qora kaiqa vare variaka kauquqihairo ruaruama nimite vairo.

Copyright information for `TBG