Psalms 38

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Mpo Noravauvo, ai arara itairara, kia ti titihara haruane.

Mpo, ai veva vo veva vo vevavano ti harimantama vauro. Are nena kauquqohaira ti ruqutu kaaramanta te hiqintivi vauro.

Ai arara itaira kaara te antura ntiha vauro. Te ai uva raqa kaunara kaara ekaa ti vaatavano hiha vimantama vauro.

Vaiintivano maara ntai haikara kia ho aqu varero vintemake, te tenta qora kaiqa varauna uvara kia ho vare virara.

Te hampi kaiqa varaunara kaara numuaravano ti vaataqaa iteharoahiara/aquahiara nteharo unta i vaimanta vauro.

Vira kaara ti kempukavano kia vaimanta te vautautamaqi viha, toqaqivata erainainivata qutuvi vaiintirara iqi rataantemake, iqi rataqi vi vaunara.

Ti ekaa vaata hiha viharo iha ite vaimantama vauro.

Nora maaravano tiqaa vaivaro kia ti kempuka voqavata vaimantama vauro. Ti muntukavano qoraiqimanta te keke ti vauro.

Noravauvo, te mpo ike ti vauna uvara are kankoma kera irianara.

Te keke ti vauna uvava kia kukeqavi vairaitiro, vi uvava ai avuqaa qoqaa vaivara tavaanara.

10 Ti muntukavano voqama kero nti vaivaro ekaa ti kempukavano taiqa vivaro ti tivuvanovata kia nahaimanta vaunara.

11 Ti tontinavuvata, ti hampata ni variakavata, ti numuara aatu qeteha kia te vaunanaini aniamanta, ti vohaa naare vikavata kia ti ani tavaraiti, niaraini variara.

12 Ti arukareka auti variaka tiriara vaara autute variara.

Ti autuvano vataini qiarire ti, ti qoraiqama timitareka auti variaka enena ruvaaqumavi vaiha ti qoraiqama timite uvara tiva taatauke vate variara.

13 Mpo, aato tintavi vaiintiva kia uva irintemake, te kia vika uva irunara. Kia ho uva ti vaiintira voqaara, te kia uvavata tiraiti, evaara vaunara.

14 Eo, uva tiara kia ho iri vai vaiintira voqaara vaiha te kia vika uva nái tiva nimi vaunara.

15 Noravauvo, te are ti kahaqinara vekama vauro. Arema ti Variqavano variaro. Quqaama are ti uva irihara nena uva ti tiva timinarave.

16 Mpo, are ti navutaaka kia qaqi kairamanta vika tiriara, Koqemama viva qoraiqama vivo, tiate.

Kia qaqi kairamanta vika tiha, Ho tavaate. Tenavu vira ruqutu kauraroma kaavu ntivo, tiate.

17 Aihaviraava kia ti tuta karaitiro, qaqi ti tuate vaimanta te taiqaarirava aumanto vaimantama vauro.

18 Te qora kaiqa varaunara qoqaa ai tiva qovarama amirera. Te vi kaiqara varaunarara ike mpo tivakeha kia te mintiataarave turo.

19 Mpo, ti navutaaka kia aihaviraaravata vararaiti, vika kempuka vaiintima variavo. Airi vaiinti qumina haika kaara ti navutaiqi variara.

20 Te vika koqema nimitauramanta vika kia tinta mintima timitaraiti, ti navutaiqiha, tauvaqa vauraa uva ti variara.

21 Mpo Noravauvo, kia ti qaqira kaane.

Are ti Variqavanoma variaro. Kia ti niaranto variane.
22 Noravauvo, are ti ruaruama timiteravama variaro. Vaaka ani ti kahaqiane.

Copyright information for `TBG