Psalms 39

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Te tentara mintima ti: Kaiqe te tenta vararera iaina kaiqaraqaa koqemake raqikiqi viha, tenta novata kia qaqi kaariraro qora uvavano viraqihairo qovaraiqiarire. Qora kaiqa vare variaka ti aumanto vaiqe te kia vika hampata uva tirerave, tunara.

Te minti tivake kia qora uvave koqe uvave tiraiti, evaara vaurarovata, maaravano tiqi vaiva voqama kero maara ntaimanta vauraro ti muntukavanovata voqama kero qoraiqimanta vaunara.

Te mintimake vaiha te tenta aatoqihai voqavata iriqi vi vauraro tiqi vai maarava voqavata ti maara timiqiro vi vaimanta viraqaahai te kia ho evaara vairaiti, te Kotirara mintima ti:

Mpo Noravauvo, te qaqi variqi vuaina entava nanti nantie ianarove?

Te tairentae qutu virarave?

Te qaqi variqi vuarirava tairentae taiqa vuanarove? tunara.

Mpo, are kia vukai enta ti kaama timitaanarara tiro, te qaqi variqi vuarirava iquqama vaivo.

Are te qaqi variqi vuainara tavehara, virara qumina haikavema ti variaro. Mpo, ekaa qaqi varia vaiintika vaireka, vika uvaivano inaaraiqa utiro taiqavira voqaara variarave.

Mpo, kuarivano itaivaro vaiinti maraqura vataini vaira voqaarama, tenavu maa vataraqaa vahuqa variqi vi, vuru taiqa virara.

Tenavu vi aniha nana nana vo kaiqa vo kaiqa vara taarirava, vi kaiqava vi kaiqava naantiara quminaiqama vuanaro.

Tenavu qaqi variaina entara monuve airairave ruvaaqumake vataainara, naantiara nai ta vaiintivave varaanaro.

Noravauvo, tenavu vataini qaqi variqi vuaina okarava mintima vaimantara ti, te nana haikarae noraiqaake iriqi vuariraro vi haikava ti kahaqianaro?

Mpo Noravauvo, te ariara noraiqaake iriqi virerave.

Te tenta qora kaiqa vare vaurava ti taiqa kaantorave tira, are ti ruaruama timitaane. Kia avu aato vataaka hauri vo haika kaara ti naaraihama timitevora.

˻Te qora kaiqa varaunara˼ kaara are ti ruquti variaramanta te nora maaraqi vaihara ti, te kia uva voqavata tiraiti, tenta no tintate vairera.

10 Mpo, kia ti qaiqaa ruqutuane. Are nena kauquqohaira ti ruqutuaravera te qutu vi ruhiqaurima vauro.

11 Quqaama, ai uva raqake variaka, are vika nái nitiharama vika utetaaravama variaro.

Oqokavano tavuna nama kaivaro taiqavintema kera, are tinavu antuqa vai haikara taiqake varianara.

Mpo, ekaa qaqi varia vaiintika vaireka, vika uvaivano inaaraiqa utiro taiqavira voqaarama variara.

12 Noravauvo, te ai aaraaina uvara iriane. Te ariara naverai tiha, mpo ti kahaqiane tiainara are aato vatehara iriane. Te iqi rate variarirara kia are qumina vairaitira, ani ti kahaqiane.

Ti kaivaqaukavara maa vataraqaa vahuqa variqi vuntemake, tevata vahuqa variqi virerave.

13 Mpo, kia inaara viri aratera variane. Te maa vataraqaa vahuqa vai, taiqa vuainarara irihara, are qaqi kairaro ti muntukavano qaiqaa koqe iraqe variare.

Copyright information for `TBG