Psalms 4

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Mpo Kotio, are ti antua timite variaravama variaro. Te ai aaraarirara ti uva irira vo tiane.

Te nora maaraqi vauna entara are ti aanti autu timitaaramanta te ho ruqemake vunarave.

Ho vate are ti aaqurihama timitehara te ai aaraaina uvaravata iriane, turo.

Noravano Kotiva tiharo, Oho, ne maa vaiintika, ne ti hutu koqera vatainiqama keha, kaurira haikaqai ti timi variaka, ne tairentae minti vai okarara qaqirake kia mintivarave?

Tairentae ne qumina haikara noraiqaake iriqi vi vai okarara qaqirake, kia una okara avataqi vivarave? tiro.

Ne kiae iriavo? Tenavu avuqavu ni vaurauka tinavuara nai vainti variate tiro, Noravano Kotiva tinavu naini kaama taira. Mintirara ti, te Kotira aaraariraro viva ti uva homa irianaro.

Virara irihama ne Kotira aatu voqamake qeteha, Kotira uva raqake vai okarara qaqirake, nenta vaite taintaraqaa vaiha nenta avu aatoqi vaina uvara evaara rairakeha iriqi vuata.

Kotiva tivatai uvara irihama ne koqemakeofaa iha quara amiteha, Nora Kotirara noraiqaake iriqi viha vira uva iriqi vuata.

Noravauvo, airi vaiinti nahenti tiha, Mpo, koqe entavano qaiqaavata qovaraiqiataarave, ti variarave.

Mpo, are qaiqaavata tinavu koqema timitairaqe tenavu ho variare, turo.

Naahoqiuitivatauainivata koqemakero mpeqaiqi entara vaiinti nahenti quahe variarave. Ho are timiana quaharava vika quahe variaravata aatara kairave.

Noravauvo, areqaima tiqaa koqema kera raqiki variaramantara ti, te vaitarera iha kia qetaraiti, koqemake vaite vaunara.

Copyright information for `TBG