Psalms 40

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Noravano Kotiva ti kahaqiarire ti, te tenta muntuka qihaaqamake vira veka vauraro viva aato ti timiharo te mpo ike ti vauna uvara irirave.

Te vata vevanto quvitaaraqi vaiha kia ho vaarintaarirava vaimanta vauraro viva viraqihairo ti kauqu raimpatama vaari qaqini kaimanta vaunara.

Te hora kupaiqiraqi taatauvi vauraro viva viraqihairo ti mpaqi kero nora oriqaa himpima kaimanta te qaiqaa kempukaiqamake ni vaunara.

Viva qaraaka ihi vo, tentanavu Variqa autu tuaheraaina ihira ti noqi vataimanta te vi ihira tivaqi vi vaunara.

Vaiinti nahenti airitahaa Noravano Kotiva ti kahaqama timitai kaiqarara iriha, kauqu runkinkiri iha tiha, Kotiva Noravanove, tivakeha virara noraiqaake iriqi vivara.

Kia nái nutuaraqai iri variakara ti kahaqiate tiraitiro, kia una variqa nutu tuahera karaitiro, Kotiraraqai noraiqaakero iriqiro vina vaiintira, Kotiva virama koqema amitaanaro.

Noravauvo, are ti Variqavano variararo kia ai voqaara vovano vaivo.

Are tinavuara irihara koqe kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa vara timitaarava airi kaiqa vaimantara ti, te kia ho vohaiqa vohaiqa vi kaiqarara vokiaka tiva nimirara.

Quara aantau aruke aiofaaiha quara amiterave, naaho ai qantu amiterave, viofaara viofaarara kia ai muntukavano vaivo.

Ekaa kaintu iha quara amiterave, qora kaiqa varera nunka nimitaarire ti, vare aniaofaarave, viofaara viofaarara kia ai antuqa arivara are kia vi haikara timiate tianarave.

Are ti kahaqiararo ti aatovano kenko timanta te ai antuqavano vairara kankomake irunarave. ˻Ai antuqavano vaireva, vaiinti nahenti ai uva koqemake iriqi vira, virarama vairo.˼

Ai antuqavano mintima vairara ti, te ariara tiha, Tavaane. Haaru ai vukuqi tiriara viva mintima ianarove tu uvava vaura, te vate virama anuro.

Ti Variqavauvo, te quaheha ai antuqavano vainara avataqi virerave. Are tiva taana uvava ti muntukaqi vaimanta te vi uvara iriqi vi vaunarave.

Noravauvo, ai vaiinti nahenti ruvaaqumavi varianaini vaiha te ai koqe vakaaka vika tiva nimi tiha, Noravano Kotiva tinavu ruaruama timite vaivama vaivo, ti vaunarave.

Noravauvo, are kankoma kera irianarave. Te qaiqaa qaiqaavata vi uvara vaiinti nahenti tiva nimiqi virerave.

10 Are ti kahaqihara ruaruama timitaana uvara kia kukeqa karaiti, te ai Naavuqi vaiha vaiinti nahenti nivuqaa vi uvara vika tiva nimi vaunara.

Ai muntukavano tinavuara vaivara are tinavuara noraiqaakera iriqira vi varianara, te viraravata kia evaara karaiti, vi uvaravata vika qoqaa vutuke tiva nimiqi vi vaunara.

11 Mpo Noravauvo, are kia ti qaqira karaitira, are qaiqaa qaiqaavata ti aaqurihama timitaqira vuane.

Are mintiaqira vi vairaro ai muntukavano tiriara vairavavata, are tiriara noraiqaakera iriqira viravavata, tiqaa raqiki vairaqe te ho variare.

12 Mpo, airi maaravano tiqi vaimanta te kia ho vira kaara ntirara.

Te qora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa varaurava ti ravaaqavu kaimanta te tenta vuaina aarara kia ho tave vaunara.

Ti qiata kauhi airi vaivarovata, te qora kaiqa varaurava ti qiata kaukivata aatarakero nai airi vaivaro ti kempukavano kia vaimanta vaunara.

13 Mpo Noravauvo, ti ruaruama timitaane.

Mpo Noravauvo, vaaka tuvu ti kahaqama timitaane.

14 Ti harukareka auti variaka, are vika hampata iqoka raquqira vihara vika naatarakera kaurira haika nimiramanta vika avu aatovano hampiqama viramanta vi anima vuate.

Te nora maaraqi vaunarara iriha quahe variaka, ruqutiramanta vika anirante vivaro vika nutuvanovata vataini qiarire.

15 Vika ti naaraihama timiteha huviqorave ti variaka, are vika qoraiqama nimitairamanta vika tiha, Mpo Kotiva tinavu haatara kaimanta kaurira haika varauro tivara.

16 Noravauvo, ai rantare iaka are qaqi kairamanta vika ai aaqanto oru vaiha muntuka paru ira quaheha variate.

Ariara viva tinavu kahaqiharo ruaruama timite vaivama vaivo ti variaka, are vika qaqi kairamanta vika ekaa enta ariara tiha, Noravano Kotiva nai anomakero Noravanoma vaivo, tiate.

17 Noravauvo, quqaama te vehi vaiinti vaiha kia ho tenta kahaqiarirava vaivara, are kia tiriara tauru karaitira, tiriara noraiqaakera iri variaro.

Arema ti kahaqihara ti ruaruama timite variaravama variaro. Vaaka tuvu ti kahaqiane.

Copyright information for `TBG