Psalms 42

Koraara naintivaraqihairo vovano maa ihira qara ntuvatora

Mpo Kotio,diaa aantauvano koqemakero tuvi vai namarira naataa intemakero, ti maraquravano ai aaqanto oru variataa imantama vauro.

Are qaqi variqira vi variana Variqava variararo ti maraquravano ai hampata variataa imantama vauro.

Mpo, tairentae te ai Naavuqi oriqete ai avuqaa vairarave?

Entaqive aatitairaqaave te iqi rataqi vi vauraro ti auquruvano ti kara voqaara vaimanta ti navutaaka enena tiriara tiha, Ai Variqavano taini vaiharoe kia ai kahaqivo? ti variara.

Mpo, te haaru koqemake vauna entarara qaqi iritauraro ti muntukavano qoraiqimanta vauro. Vi entara Maara Entaqaa te airi vaiinti nahenti nivuni viha Kotira Naavuniara vi vaunara.

Tenavu miniara viha, quaheha naverai tivaqi viha ihi tivaqi viha Kotira autu tuaheraqi vi vaunara.

Mpo, vate nora maaravano tiqi vaivaro ti muntuka voqama kero qoraiqimantama vauro.

Mpo, te mintiaqi vuarorave. Kaiqe te Kotirara noraiqaake iriqi viha, virara ti kahaqiariravama vaivo tivaqi vuare.

Te mintiaqi viha qaiqaavata vira autu tuaheraqi virerave.

Viva ti Variqavano vaiharo, ti ruaruama timitaariravama vaivo.

Mpo, ti muntukavano qoraiqimantara ti, te ariara iriqi virera.

Hemoni Aiqinavanovata Misaa Aiqinavanovata vaivaro Iotani Namarivano vitantaqihairo tuvinaini vaiha, te qaiqaa ariara iriqi virerave.

Mpo, nora namarivano nai naantiara nai naantiara kumpetaqiro oru vintema kero, ai kauquqihairo vo maara vo maaravano ti qoraiqama timite vaimantama vauro.

Namarivano aintaakaqaa tuviharo auva ntaintema kero, vi maarava ti qoraiqama timitaimanta vauro.

Mpo Noravauvo, are ti Variqavano variaramanta te ariqi vaiha qaqi variqi vi vaurauka ai aareha tiha, Are vo enta vo enta aatitainaraqaa ti aaqurihama timitairaqe te entaqi ihi tivaqi viha ai autu tuaheraqi virerave, turo.

Kotiva ti kempukaiqama timite vaiva vaimanta te virara mintima ti: Mpo, nantivarae ti qaqira kaaro?

Nantivarae navutaaka qaqi kaaramanta vika ti qoraiqama timite variavaro, ti muntuka qoraiqimanta vauro?

10 Mpo, navutaaka enena ti naaraihama timiteha tiha, Ai Variqavano taini vaiharoe kia ai kahaqivo? ti variavaro vika uvavano kaavuqohai ti vuhaari tairi kaantema kero, ti qoraiqama timite vaivo.

11 Mpo, vate nora maaravano tiqi vaivaro ti muntuka qoraiqimantama vauro.

Ho te mintiaqi vuarorave. Kaiqe te Kotirara noraiqaake iriha, virara viva ti kahaqiariravama vaivo tivaqi viha qaiqaavata vira autu tuaheraqi vuare. Vivama ti Variqavano ti ruaruama timitaariravama vaivo.

Copyright information for `TBG