Psalms 43

Koraara naintivaraqihairo vovano maa ihira qara ntuvatora

Kotio, kia ai uva iriaka tiqaa uva vatareka auti variavara are ti uva iriharama tiriara kia viraqaa uva vaivo tiane.

Qora kaiqa vareha una uva ti varia vaiintika kauquqihaira are ti ruaruama timitaane.

Are ti Variqavano ti antua timite variarava vaihara, nantivarae ti qaqira kera iaro? Nantivarae are ti navutaaka qaqi kaaramanta vika ti qoraiqama timite variamanta te nora maaraqi vauro?

Mpo Noravauvo, te virera iaina aarara ataama timitehara, nena quqaa uva tiva timi vairaqe te are variananaini Saioni Aiqina, takuqi vai aiqinaraqaa oru vuare.

Are mintiraqe te ai Naavuqi oru aiofaa tainta tataaqa vaiha, ai quahama amiteha tentakitaa ruqutuqi viha ai autu tuahera kaare. Kotio, are ti Variqavano vaihara are ti quahama timite variaravama variaro.

Mpo, vate nora maaravano tiqi vaimanta vauraro ti voqama kero muntuka qoraiqimantama vauro.

Mpo, te mintimake variqi vuarora. Kaiqe te Kotirara viva ti kahaqiariravama vaivo tivaqi vuare. Te mintiaqi viha qaiqaavata vira autu tuaheraqi virerave.

Vivama ti Variqavano ti ruaruama timitaariravama vaivo.

Copyright information for `TBG