Psalms 5

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Mpo Noravauvo, te ai aaraarirara are te keke ti vauna uvara iriane.

Are ti avuhainaava ti Variqavanoma variaro. Te kia voravata aararaiti, ariqai aare vaunarara tira, are ti uva irira ti kahaqiane.

Noravauvo, ekaa enta toqaqi te ai aare vauna uvara are iri varianarave.

Kuari avu uriraqaa te ai aaramake, viraqaahai te qaiqaa are tinta tiva timinara vira veka vaunarave.

Are Variqavano vaihara kia qora kaiqara quaharaitira variaramanta, qora kaiqa vare variaka kiama ho ai aaqanto vaivarave.

Nái nutu tuahere variaka kia ho ai avuqaa oru vaivarave. Ekaa qora kaiqa vare variakara kia ai muntukavano vaivo.

Una uva ti variaka are ekaa vika vehi autu kenarave.

Vaiinti arukaakave, unaqaraiqama keha kaiqa vare variakave, are vika navutaiqama nimite varianarave.

Ai muntukavano tiriara voqama kero vaimantara ti, te homa ai takuqira Naavuqi oriqete, kankakaavi vaiha ai autu tuahera karerave.

Noravauvo, ti navutaaka airitahaa variarara tira, are koqe aaraqaa ti tivita varera vi vairaqe te ai avuqavu kaiqa ho varaare.

Te vuaina aarara are ti humiqairaqe te vi aararaqaa vuare.

Ti navutaaka ti varia uvava una uvaqai vaimanta kia te vika uvara quqaave tirarave.

Vaiinti nahenti vehi autu nimitevaqai vika avu aatoqi vaivo.

Vaiinti quntama taara kia rahirama taavaro qora untavano urintema kero, vika noqihairo qora uvavano qovaraiqi vairave. Vokiakavata vinavuka hampi ni varia aararaqaa vuate ti, vinavuka vikara uqerara uva ti variarave.

10 Mpo Kotio, are vika uva avuqavuqama nimitera, vika nái qora kaiqa kaara ruqutuane.

Are qaqi kairaro vika vokiaka qoraiqama nimitareka tivate uvava, vi uvava vika nái qoraiqama nimitaarire.

Vika ai no kia iriraiti, qora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa vare variara kaara are nena avuqaahaira vika nititama kaira niaraini variate.

11 Tinavu qoraiqama timitevorave ti, are iananaini aniaka, are vika qaqi kairamanta quaheha variate.

Are qaqi kairamanta vika quaheha ihi tivaqi viha ai autu tuahera kaate.

Ariara muntuka vataaka, are vika antua nimitaqira viramanta vika quaheha variqi vuate.

12 Noravauvo, kainkevano vaiinti antua amitaintema kera, are avuqavu ni variaka antua nimitehara, vika koqema nimite variaravama variaro.

Copyright information for `TBG