Psalms 51

Devitiva Basebaara vataakero muara nuvakero vauvaro paropeti vaiinti Nataaniva Devitira oru tavo entaraqaahairo Devitiva nai qora kaiqa varorara mpo ike tiharo maa ihira qara ntuvatora

Mpo Kotio, nena vaiinti nahentiara muntuka vatena okarara iriharama, tiriara ike mpo tiva timitaane.

Nena vaiinti nahentiara aaqurihama nimitena okarara iriharama, te ai uva raqa kaunara nunka timitaane.

Mpo, are ti hiqama timitairaro are tiqaa vataana uvava taiqa vuarire.

Are ti hiqama timitairaro te qora kaiqa autuna uvava kia variarire.

Te tenta qora kaiqa autunarara kankomake irunarave.

Te vira kia ho tauru kauraro viva ti tivuqaa qoqaa vaimantama vauro.

Mpo, te qora kaiqa vira autiha ai uvaqaima raqa kaunarave.

Te qora kaiqa vira autiha ariqai qoraiqama amitaunarave.

Are vi kaiqarara nai qora kaiqave ti variana kaiqara, te vi kaiqara autu kaunara kaara are avuqavuqama kera tiqaa uva vataanarave.

Mpo, ti vatatai entaraqaahai te ai no raqaqi vi vaunarave.

Ti nova vainti taiqa vimanta te auhaqi vauna entaraqaahai ai no raqaqi vi vaunarave.

Quqaama, vaiintivano nai muntukaqihairo quqaa uva ti vai okarara, virara ai antuqavano vairave.

Nena koqe avu aatoqohaira ti avu aato kahaqiraro ho variarire.

Mpo, are ti uva nunka timitairaqe te anomake hiqamavi variare.

Are ti hiqama timitairaro ti avu aato muntukavano kia konkira ariraitiro, anoma kero uromura voqaara hantaiqama vuarire.

Mpo, are ti qaqi kairaqe te qaiqaa quaheha variare. Tinta qora kaiqa kaara are ti ruqutuararo ti muntukavano voqama kero qoraiqimanta vauro.

Mpo, qaqi kairaro ti muntukavano qaiqaa koqema viraqe te quaheha variare.

Are nena viri tuqantaakera, kia te qora kaiqa varaunara tavaane. Te ekaa ai uva, vo uva vo uva raqakaunara nunka timitaane.

10 Mpo Kotio, qaraaka muntuka, takuqiro vainara ti autu timitaane.

Ti maraqura qaraakaiqama timitairaqe te ariaraqai noraiqaake iriqi vuare.

11 Mpo, kia nena aaqantohaira ti tititama kaane. Kia nena Maraqura takuqi vaira tiqihaira qaqini vara kaane.

12 Haaru are ti ruaruama timitaaramanta te quaheha vaunarave.

Ho are ti qaqi kairaqe te haaru vaunantemake, vatevata qaiqaa quaheha variare.

Are ti kahaqiraro ti maraquravano ai uva iriqi vuataa iraqe iriqi vuare.

13 Are mintiraqe te ai uva raqake variaka kahaqiha, ai koqe okara, vo okara vo okara numiqaqi vuari vika tuqantaavi orurante ai aaraqaa aniate.

14 Are ti ruaruama timite variaravara tira, te vaiinti arukauna uvava tiqaa vaira qaqini vara kaane.

Are mintiraqe te ai avuqavu okarara iriha tenta noqihai ihi tivaqi vuare.

15 Noravauvo, are ti maaqiri kahaqi vairaqe te tenta noqihai ai autu tuaheraqi vuare.

16 Quara aantau aruke iha quara amiteofaarara ai antuqavano vaitirio, te quara aantau ai iha quara amitauraitirio.

Ekaa kaintu ai iha quara amiteofaarara kia are quahe varianarave.

17 Te mpo ike tiha, kia qora kaiqa varaataarave tivakeha, ai vevaarainiqamake variainaofaara, virarama ai antuqavano vaivo.

Te viofaara ai amitaarirara are kia virara nunurama timitenara.

18 Mpo Kotio, are Saioni vatuka quahama amitairamanta viraqi variaka koqemake variqi vuate.

Are vika kahaqiramanta vika qaiqaa Ieruharemi vaantaavura autuate.

19 Are mintima kera vika kahaqiramanta vika naitaramake aiofaaiha quara amiterave, ekaara kaintuofaa iha quara amiterave, vira tavehara quahenarave.

Vi entara vika purumakau qora vonavu aiofaa taintaqaa iha quara amitevarave.

Copyright information for `TBG