Psalms 54

Devitiva maa ihira qara ntuvatora. Soruva Devitira arukareva auti vau entara, Sifihainaaka vuru Sorura tiva ami tiha, Devitiva tinavu vatukaqi kukeqavi vaivo, tura.

(1 Samueri 23:19)

Mpo Kotio, nena nora autuara iriharama ti ruaruama timitaane.

Nena kempukaqohaira ti kahaqiramanta vaiinti nahenti te avuqavu nuainarara anomake tavaate.

Mpo Kotio, te ai aaraarirara are ti uva iriane. Nena aato ti timihara te tiaina uvara iriane.

Kia vo vaiintiara noraiqaake iri variaka ti hampata iqoka raqireka auti variavo.

Kia vokiakara mpo ike tiva nimitaraiti, vika qoraiqama nimite varia vaiintika tivata haru kareka auti variavo. Vi vaiintika Kotira qoririma amiteha vira uva kia iri variarave.

Ho tavaate. Kotiva ti kahaqi vaivama vaivo. Noravano Kotiva vivama tiqaa raqiki vaimanta te koqemake qaqi variqi vi vauro.

Mpo Kotio, are qaqi kairaro ti qoraiqama timitareka auti vaiva, viva vika nái qoraiqama nimitaarire, turo.

Are tiriara noraiqaakera iriqira vihara vika vehi autu taiqa kaane.

Noravauvo, are mintiraqe te quahehaofaa vo ai iha quara amitaare.

Ai okaravano vaireva, koqe okaravano vaimantara ti, te ariara koqeve tivaqi virerave.

Nora maara, vo maara vo maaravano tiqi vaimanta vaurara are ti ruaruama timitaaravera te tenta avuqohai tavaurara are ti navutaaka naatara kaanarave, turo.

Copyright information for `TBG