Psalms 56

Pirisia vatanaaka Geti vatukaqi Devitira ravaaqavuko entara viva maa ihira qara ntuvatora

(1 Samueri 21:10)

Mpo Kotio, ti aaqurihama timitaane. Ti navutaaka ti harukareka ti avataqi ani variavo.

Vika toqaqihai hoqaramate ti hampata raquqi vivi vuru entamake variavo.

Ti navutaiqi variaka airitahaa toqaqi ti avataqi vivi, vuru entamake variavo.

Mpo Kotio, te qete variaina entara te ariara noraiqaake iriqi virerave, turo.

Te Kotiraqaa muntuvi vaiha, viva tivatai uvara iriha vira autu tuaherake tiha, Qumina vaiinti vika kia ho ti qoraiqama timitevarave, tirerave.

Ti navutaaka nái aatoqi ti qoraiqama timiteva vaimanta vika enena te ti vauna uvara tuqantaake unahaa tiha, Viva maa uvarama ti vaivo, ti variara.

Vika ruvaaqumavi kukeqavi vaiha ti haru kareka autiha te vi anunara ampeqamake tave variara. Oho, Kotio, kia qaqi kaira vika ruqemake vuate. Ai arara ite vairara vika ntaihaane.

Mpo, maaravano tiqi vairara are irianarave. Te iqi rate vauraro ti auquruvano nte vaira, are vira kaara ntuva kehara, nanti nantie vaivo tivakehara, vira nena vukuqi qara ntuva taane.

O Kotio, te irunarave. Te ai aareha ti kahaqiane tiaina entara, ti navutaaka mintima tivarave: Oho, Kotiva vira mantarainima vaivo tivakeha, qetake anirante vivarave, turo.

10 Te Kotiva tivatai uvara irihama vira autu tuaherake, 11 virara noraiqaake iriqi viha tiha, Qumina vaiinti vika kia ho ti qoraiqama timitevarave, tirerave.

12 Kotio, are tiriara viva ti avuqaa niharo, tinta ataa i vainaini qaqi variqiro vuarire tira, are ti ruaruama timitaaramanta te kia kaavunti qutu vunarave.

Are mintianarara ti, te tenta kauqu aiqiqaa aqukeha ariara te mintirerave tuna uvara kia tauru karaiti, te ariara koqeve tiainaofaara iha quara amitarerave, turo.

Copyright information for `TBG