Psalms 58

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Ne qiata vaiintiko tiha avuqavuqamakee uva rairake variavo? Ne vaiinti autuara irihaeko rairake variavo?

Kiave, ne nenta avu aatoqihai qora kaiqa vareraraqai iriqi vi variarave.

Ne kia avuqavuko tiara kaara vaiinti nahenti ntaihe varia okarava ekaa vataini qovaraiqi vairave.

Oho, qora kaiqa vare variaka, nái vatataa entaraqaahai koqe aara qaqirake, qora aaraqaa vi variara. Nái nokavara auhaqihai qovaraiqia entaraqaahai vika una uva tivaqi ani variara.

Vika una uvavano vaireva, memaru uhi voqaarama vairo.Kobra memaruvano nai qova ti uvara kia irintemake, vika kia uva iri variara.

Vira qova koqema kero aanumaara vuaqaivarovata, vi memaruva aato tintatero kia nai qora uva iri vaira. ˻Vira voqaara vi vaiintika koqe uva ti variara kia iri variara.˼

Kotio, vika qaakau vairiraioni voqaara variavo. Are vika aarai nkui kaane. Noravauvo, are vika aarai nkui kairaro vika kempukavano kia variarire.

Namari qihia kaivaro aahara vataqaa taiqa vintema kera, are qaqi kairamanta vika ekaara taiqa vuate. Are qaqi kairaro vika aquke vevava qaqini vitaraarire.

Ovikaara tatavano aaharauqama vivaro qutu vintema kera, are vika qaqi kairamanta qutu vuate.

Vainti naatiruvano nai nora auhaqi qutu viro kia kuarivata tavaintema kera, are vika qaqi kairamanta vaaka qutu vuate.

Ihavano namari kia anoma tutoqama kaintema kera, are qora kaiqa vare variaka qaraaka vaiinti vai entara vehi autu taiqa kaane, turo.

10 Avuqavu ni variaka tavaivaro Kotiva vikaqaa muntu keharo qora kaiqa vare variaka qoraiqama nimitaaina entara, vika quaheha vikara huviqorave, tivara.

Qora kaiqa vare variaka naare nte vainaraqi avuqavu ni variaka nái aiqu quntama teha hiqevara.

11 Vika mintimanta vaiinti nahenti vira taveha mintima tivara: Quqaama, Kotiva avuqavu ni variaka koqe koqaa nimi vaivama vaivo. Vataini variaka uva avuqavu i vai Variqava, quqaama vaivo, tivara.

Copyright information for `TBG