Psalms 59

Soruva vaiinti vonavu nititero Devitira naavu ampeqiate tu entara, Devitiva maa ihira qara ntuvatora

(1 Samueri 19:11)

Mpo Kotio, navutaaka kauquqihaira ti ruaruama timitaane. Ti arireka auti variakaqihaira ti antua timitaane.

Qora kaiqa vare variaka kauquqihaira ti qaqini varakaane. Vaiinti aruke variaka tivata haru kevorave tira, ti ruaruama timitaane, turo.

Oho, tavaane. Kia vaiintiara mpo ike tiva nimite variaka, vika vaara vuike ti haru kareka auti variavo.

Kia te ai uva voqavata raqa karaiti, qaqi vauramanta quminama vika ruvaaqumavi ti haru kerara nai tiva ami nai tiva ami i variavo.

Te kia qora kaiqa voqavata varauramanta, quminama vika qeramate ti harireka auti variavo. Ho vaaka himpira, tuvu ti tavera kahaqiane.

Mpo Noravauvo, are ekaa kempuka vataavama variaro. Are tinavu Isareri Variqavano tinavuqaa raqiki variaravama variaro. Are himpira vo vatanaa vo vatanaaka ntaihaane.

Qora vaiinti nái kenauka ntita vare vuru navutaaka kauquqi ke variaka, are kia vika aaqurihama nimitaane, turo.

Oho, ti navutaaka vo enta vo enta, entaqi orurante, vairinavutaunikanta vi aniha rau rau tiantema keha, vika vi ani variara.

Vika nái noqihai qora uva ti variara. Vika maaqirivano iqoka paipe voqaara vaiinti qoraiqama nimite vaimanta vika tiha, Kia vovanovata tinavu uva iriharo tinavu qoraiqama timitaanarove, ti variara.

Noravauvo, vika minti ti variavara, are vika naaraihama nimite variaro. Are ekaa minti varia vatanaaka nunurama nimite variaro.

Kotio, te ai kempukara noraiqaake iriqi virera. Are ti ori onavu koqevama variaro, turo.

10 Kotira muntukavano tiriara vaivaro viva ani ti kahaqianaro. Viva ti qaqi kairaqe te tenta navutaaka naatarake vora ntuva nimitarera.

11 Kotio, navutaaka ti vaiinti nahenti qora kaiqa vara nimite variara tauru kevorave tira, are kia vika aaqurihama nimitaane.

Nena kempukaqohaira vika ntaihairamanta vika aiqu popareta ira hiqintuate.

Mpo Noravauvo, arema tinavu antua timite variaravama variaro.

12 Ti navutaaka nái noqihai ti varia uvava qora uvaqai vairave.

Oho, vaara vuitaava aantau ravaaqavu kaintema kera, are qaqi kairaro vika una tiha nái mahuta ti vaiva nái ravaaqavu kero qoraiqama nimitaarire.

13 Ai arara itairara are vika vehi autu taiqa kairamanta kia qaiqaavata variate. Are mintiramanta ekaa naato vatanaaka are Kotiva Isareriqaa koqemakera raqiki vainarara kankomake irivarave.

14 Oho, ti navutaaka vo enta vo enta, entaqi orurante, vairinavutaunikanta vi aniha rau rau tiantema keha, vika vi ani variara.

15 Vairinavu vo haika aruke nareka vi aniha kia ranta karaiti, qaqi rau rau tiantemake, vikavata qumina vi ani variara.

16 Vika minti variamanta te ai nora kempukara iriha ihi tivaqi virera. Te toqaqi ai muntukavano tiriara vairara iriha ihi tivaqi virera. Are ti ori onavu koqeva varianarara ti, nora maaravano tiqaa qovaraiqiraqe te are inanaini oru vuarirara ti antua timitaane.

17 Are ti kempukaiqama timite variarava varianarara ti, te ai ihi tiva amiteha ai autu tuaheraqi virera.

Are ti antua timite variara Variqava variararo ai muntukavano tiriara voqavata vaivarama variaro.

Copyright information for `TBG