Psalms 6

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Mpo Noravauvo, kia ai arara itairara ti titiane. Te qora kaiqa varaainara kaara kia ai arara itairara ti ruqutuane.

Mpo Noravauvo, ti kempukavano taiqa virara tira, are ti aaqurihama timitaane.

Ekaa ti vuhaantaarivano ihavimantama vauro. Mpo, ti tivaata koqema timitaane.

Nora maaravano tiqi vaivaro ti muntukavano qoraiqimantama vauro.

Mpo Noravauvo, are nanti nanti entae varikera ti kahaqinarave?

Noravauvo, orurantera ani ti ruaruama timitaane.

Nena vaiinti nahenti aaqurihama nimite vaina okarara iriharama, tivata ani kahaqama timitaane.

Mpo, qutu vuaka kiama ho ariara iritevarave.

Te qutu vuaka vuanaini otu variarera, te mini vaiha kia te ho ai autu tuahera kararave.

Mpo, vi haikara vi haikara kaara te iqi rataqi vuraro ti kempuka kia vaimantama vauro.

Vo enta vo enta entaqi ti auquruvano te vaitauna taintara putaiqamake vaimanta vaunarave.

Te noraiqamake iqi rataqi vi vaurarora tiro, tipilovanovata putaiqama virave.

Ti navutaaka airitahaa variara kaara te iqi rataqi vi vauraro ti tivuvano noqa vimanta kia te koqemake tave vauro.

Ne qora kaiqa vare variaka iriate.

Noravano Kotiva te iqi rate vauna uvara irirara ti, ne te iainanaihai qaqirake vuate.

Noravano Kotiva te vira aare vauna uvara irirara tiro, viva quqaama ti kahaqianaro.

10 Viva ti navutaaka kaurira haika nimianaro.

Ti navutaaka ti harireka anivaro viva vika ruqutu kaira vika qeteha kaurira, qaqirake vaaka anirante vivarave.

Copyright information for `TBG