Psalms 61

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Kotio, te ariara mpo ike ti kahaqiane ti vauna uvara iriane. Ti maaqa niaraini vaivaro ti muntukavano qoraiqimanta te nantie irarave tivakeha ai aare vauro.

Are ti tivita varera verara nora oriqaa vuru kairamanta navutaaka kia ti haruate.
Mpo, are ti antua timite variarava variaramanta te are iananaini oru vaiha ho vairarave. Ori vaantaavuravano vaiinti mantaaqa amitaintema kera, are ti antua timite variaravama variaro.

Mpo, are ti qaqi kairaqe te ekaa enta ai Naavuqi variqi vuare.

Kokoraaravano aroka rairakero nai naati mantaaqa nimitaintema kera, are ti antua timitairaqe ho variare.

Kotio, te tenta kauqu aiqiqaa aqukeha ariara te minti mintirerave tiva tauna uvara, are vi uvara vi uvara irianarave.

Ai vaiinti nahenti ai autuara noraiqaake iri variakara irihara, are vo haika vo haika vika kaama nimitaanara tivata timianarave.

Mpo, are ti nena avuhainaa vaiinti qaqi kairaqe te kia vaaka qutu viraiti, vukaiqamake maa vataraqaa variqi vuare.

Are qaqi kairaqe te ai aaqanto vaiha ekaa enta vaiinti nahentiqaa koqemake raqikiqi vuare.

Are qaqi kairaro ai muntukavano tiriara vairavavata, tiriara noraiqaakera iriqira viravavata, ti antua timitaqiro vi vairaqe te ho variare.

Are minti minti iraqe te ekaa enta ai autu tuaheraqi viha, tenta kauqu aiqiqaa aquke tivatauna uvara avateha, voofaa voofaa ai iha quara amitaqi vuare.

Copyright information for `TBG