Psalms 63

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Mpo Kotio, are ti Variqavanoma variaro. Te ai vataake vairerave tivakehama ai rante vauro.

Ti maraquravano ariara voqama kero hantuqa harimantama vauro.

Vaiintivano aahara vataini, kia namarivata vainaini niharo namari naataa ivaro vaintemake, te ai tavaataa imantama vauro.

Mpo, are ti qaqi kairaqe te ai Naavuqi turuaraini vaiha ai mpeqa okaravano takuqi vainara ho tavaare.

Te tenta qaqi variqi vuainarara kia noraiqaake iriraiti, ai muntukavano tiriara vaira virara te noraiqaake iriqi virerave.

Te mintimake iriqi viha ai autu tuaheraqi virerave.

Te maa vataraqaa qaqi variqi vuaina entara ariara koqeve tivaqi virera.

Te tenta kauqu tuaherakeha, ai aararerave.

Vaiintivano koqe kara nero ho vaintemakero, ti maraquravano quahe vairaqe te ihi tiha ai autu tuaheraqi virera.

Te tenta vaite vauna taintaraqaa vaiha, ariara kia tauru karaiti, qaqi iriqi vi vaunara.

Enta tavaarave, kokoraaravano uva tiraqaave, te ariara iriqi vi vaunara.

Are ti kahaqama timite variarava varianarara ti, kokoraara naativano nai nora arokaqi vaintemake, te ai aaqanto vaiha, ai quahama amitaaina ihira tivaqi virera.

Te ai aaqanto vauraro ai kauqu tanaravano ti tuataimanta vaunarave.

Oho, ti haru kareka auti variaka, vika vehiqamavi, qutu vuaka varianaini otu vaivara.

10 Iqoka paipevano vika aru kairamanta qaakau vairivano vika vaata nevarave, turo.

11 O Kotio, are ti avuhainaa vaiinti kahaqi variaramanta te navutaaka naatarake vaunarara ti, te quaheha variqi virerave.

Vika nái aiqiqaa kauqu aqukeha ai avataqi virerave ti variaka, vika ai autu tuaheraqi vivarave.

Una uva ti variaka, naantiara are vika no tinta kairamanta vika kia ho uva tivarave.

Copyright information for `TBG