Psalms 64

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Kotio, nora maaravano tiqi vaimanta vauro. Mpo, te ai aaraaina uvara iriane.

Te navutaaka aatu qetehama vauro. Are ti antua timitairaqe te qaqi variare.

Qora kaiqa vare variaka ruvaaqumavi vaiha ti haruke aarara rante variakaqihaira are ti kukeqa timitaane.

Vika maaqirivano iqoka paipe vaihaira voqaara vaivaro, vevavano vaiinti arukaintemake, vika qora uvaqohai vaiinti qoraiqama nimite variara.

Vika vaara autute variaraqihai kia qetaraiti, quminq vaiinti kia qora kaiqa vare variaka vaaka ntaihe variara.

Vika qora kaiqa varareka iha, nariara vihi vaahi tiha, Kaiqe vaiintivano kia tavenaini vuru vaara vui taare, ti variara.

Vika qora kaiqa varareka auti vaiha tiha, Kaiqenavu qora kaiqa vo autuariraro kia vovanovata tinavuara vi kaiqara varaavo tianarove, ti variara.

Vika minti ti variavarovata, Kotiva vaiinti avu aatoqi kankoma kero iri tave vaiva, viva vika qora kaiqa tave vairave, turo.

Kotiva kia vikara rauruate tiraitiro, viva vaakama nai vevaqohairo vika ntaihaanaro.

Kotiva qaqi kairaro vika qora uva ti vaiva nái qoraiqama nimitero vehi autu kaarire.

Vika taiqa vimanta ekaa vaiinti nahenti vika taveha, nái qiata runkinkiri iha vikara huviqorave tivara.

Vi entara ekaa vataini vaika Kotira aatu qeteha viva varai kaiqara viti viri tiva nimiqi viha, virara nái aatoqi iriqi vivarave.

10 Kairamanta avuqavu ni variaka Nora Kotira kaiqara iriha quahaqi viha, viva inaini oru vivaro viva vika antua nimitaarire.

Kairamanta ekaa avuqavu kaiqa vare variaka Kotira autu tuahera kaate.

Copyright information for `TBG