Psalms 66

Qaqi kairamanta ekaa vataini variaka quaheha naverai tiha Kotira autu tuaheraqi vuate.

Ne vira nora autuara irihama ihi tivaqi vuate. Vira autuvano nora autuma vaivo tivaqi vuate.

Ne Kotirara tiha, Are nora kaiqa vo kaiqa vo kaiqa vare varianara taveha, tenavu kauqu runkinkiri iha vauro.

Ai kempukavano uri aatarakero vaimantara ti, ai navutaaka ai aatu qeteha ai avuqaa vevu vevu iha variavo.

Mpo, ekaa vataini variaka ai avuqaa kankakaamavi vaiha, ai ihi tiva amite variara. Vika ai nora autuara iriha, ihi tivaqi vi variara.

Ho aniqenavu Kotiva nora kaiqa varainara tavaare. Viva tinavu vaiinti nahentiara iriharo nora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa vara timitaira taveha, tenavu kauqu runkinkiri i vauro.

Viva tinavu kaivaqaukavara nora namari aaharaiqama nimitaimanta vika aahara vatavau taqa vare hini mantaraini vuarave.

Kaiqenavu virara irihama tenavu quahaqi viha, vira quahama amitaare.

Viva nai kempukaqohairo ekaa enta naato vatanaakaqaa raqiki vairo.

Viva vika aitutumakero tave vaimanta variarara ti, hauri vika kia vira vevaaraini vairaiti, vira hampata raqivora.

Ne ekaa naato vatanaaka ani tinavu Variqa autu tuahera keha, vi uvara naverai ti vaimanta ekaa iriate.

Viva tinavu antua timite vaimanta tenavu kia qutu viraiti, qaqi variqi vi vaunara. Viva kia tinavu qaqira kaimanta tenavu kaavunti qoraiqama vunara.

10 O Kotio, are tenavu autuna okarara avatama kera tavaanara.

Vaiintivanosilvaa ori ihaqohairo untakero hiqama kaintema kera, are tinavu Isareri avatama kehara tavaanara.

11 Are qaqi kaaramanta vo vatanaaka tinavu Isareri ravaaqavuke nora maara tinavuqaa vataamanta tenavu vira aqu vare vaunara.

12 Are qaqi kaaramanta navutaaka iqoka raqiha tinavu qiata rukavu kaarave.

Mpo, ihavanove, huvuravanove, vaiinti qoraiqama nimite vaintema kero, vo maara vo maaravano tinavu qoraiqama timite vaimanta vaunara.

Mintivara viraqaahaira are tinavu ˻Isareri˼ tivita varera vuru koqe vataini kaanarara ti, vate maa entara tenavu kia vo haikara aavoqiraiti, koqemake vaunara.

13 Ho nora maaravano tiqi vai entara te tenta kauqu aiqiqaa aqukeha tuna uvara iriha, te voofaa voofaa vare vuru ai Naavuni ekaara kaintu iha quara amitaainaofaara ai autu amitarerave.

15 Teofaa ai iha quara amiteha, sipisipi qora koqenavuvata, purumakau qora vonavuvata, memeraa vonavuvata, ai iha quara amitarerave, turo.

16 Ne Kotira aatu qeteha vira autu tuahere variaka, ne ani ti uva iri vaiqe te viva vo kaiqa vo kaiqa vara timitairara ni tiva nimiare.

17 Te Nora Kotira tenta noqihai aarauraro ˻viva ti uva irirara ti,˼ te tenta maaqiriqohai vira autu tuahera kauro.

18 Vi entara tenta qora kaiqa varaunarara kia nora haikave turaitirio, Noravano Kotiva kiama ti uva iritirio.

19 Ho Kotiva te vira aarauna uvara iriro, ti kahaqama timitaira.

20 Ho kaiqenavu Kotira autu tuaheraqi vuare.

Viva te vira aarauna uvara kia qoririma karaitiro, ti uva iriharo vira muntukavano tiriara vaira kia qaqira kairarama turo.

Copyright information for `TBG