Psalms 67

Mpo Kotio, tinavu aaqurihama timitehara koqema timitaane.

Are koqe viri vatehara tinavu quahama timitaane.

Are tinavu Isareri mintimakera koqema timitairamanta, ekaa naato vatanaaka ai koqe okara kankomake tave, are vaiinti nahenti ruaruama nimite vaina okararavata kankomake tavaate.

Kotio, are qaqi kairamanta vo vatanaa vo vatanaaka ai autuqai tuaheraqi vuate.

Are qaqi kairamanta ekaa naato vatanaaka ai autuqai tuaheraqi vuate.

Are avuqavuqama kera vo vatanaa vo vatanaakaqaa raqikihara koqe aaraqai vika numiqe variaravara tira, are qaqi kairamanta vika quaheha ihi tivaqi vuate.

Kotio, are qaqi kairamanta vo vatanaa vo vatanaaka ai autuqai tuaheraqi vuate.

Are qaqi kairamanta ekaa naato vatanaaka ai autuqai tuaheraqi vuate, turo.

Kotiva tinavu Variqavano tinavu koqema timite vaivarora tiro, tinavu vataqihairo koqe kara qampiqaimanta tenavu airi kara qantuke vare vaunara.

Mpo, Kotiva tinavu koqema timitaqi vuarire.

Mpo, ekaa naato vatanaaka Kotira aatuqai qeteha variqi vuate.

Copyright information for `TBG