Psalms 68

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Mpo Kotio, himpira nena navutaaka ntaihehara vika raumpirima kaane.

Ai navutaiqi varia vaiintika, are vika ntaihairamanta vika qetake kantama vuate.

Uvaivano iha mura raumpirima kaintema kera, are vika vona vona raumpirima kaane.

Are vika ruqutu kairamanta vika ai avuqaa vahaverataakamavira/kaakamavira ihavano ravita kaintemake, taiqa vuate.

Are mintiharama avuqavu ni varia vaiinti nahentika qaqi kairamanta vika ai avuqaa vaiha quaheha variate. Are vika qaqi kairamanta vika nái muntukaqihai quaheha variqi vuate.

Kaiqenavu ihi tiha Kotira autu tuaheraqi vuare.

Tonavuqaa oquviro vaiharo vi ani vaira, virara irihama ne ihi tivaqi vuate. Vira autu Nora Kotirave. Kaiqenavu vira avuqaa vaiha quaheha variqi vuare.

Kotiva nai turuaraini vaiharo koqema keroiqa/viqa vaintiqaa raqiki vaimanta vika ho variara.

Viva tentoqa nahenti kahaqi vaimanta vikako ho aatarake variara.

Kia tontivanovata vai vaiintiva vaivaro Kotiva vira qaqi kaivaro viva koqe vaiinti nahenti ranta kaimanta vika viraqaa koqemake raqiki variarave.

Viva karapuhiqi variaka kuvantuke vaimanta vika quaheha ihi tivaqi viha karapuhiqihai vevanteha vi variarave.

Vira qoririma kaaka viva nititama kairamanta vika kuarivano tatoqe vai vataraqaa oru variqi vivarave.

O Kotio, haaru are nena vaiinti nahenti ˻Isipihaira˼ ntita varera, vika avuni aahara vataini vi variararo naaruvaihairo aaqu hiqinti hiqinti i vairave.

Vi entara are Isareri Variqavano Sainai Aiqinaqaa tuvu variararo vatavano qaki qaki i vairave.

Are nena vaiinti nahenti kaama nimitaana vatara qaiqaa koqema vuarire tira, aaqu varakaararo ntirave.

10 Ai vaiinti nahenti vi vataraqaa vaireka, oru mini variavara are koqe Variqavano vaiharara tira, are vehi vaiinti nahentiqaavata koqema kera raqikiqira vi variaramanta vika kia vo haikara aavoqiarave.

11 Ho Noravano Kotiva timanta tinavu navutaaka qetake kantama vuamanta nahentinavu vi uvara vare vuru vaiinti nahenti tiva nimi tiha, 12 Navutaaka nái avuhainaa vaiintinavu hampata qetake kantama vuavo. Vika ekaa vuamanta nahenti vonavu vika ke vua airairara rairake vare variavo, tiara. (1 Sam 18:6)

13 Vehi nahenti vinavuka sipisipi naavu avutaqi variakasilvaa orive,kori orive, varake viraqohai nái vaatavaahehema/vaataiqama teha variara.

Mirura arokavano nai vaata naavuma taintemake, vika vi haikara varakeha nái vaatavahehema/vaataiqama taavaro takuqiharo vaira. (Ves 13 Hiparu uva kia kankoma kero vairo.)

14 Kotiva ekaa kempuka vataavataaruvano/kaampuravano Salamoni Aiqinaqaa ntintema kero, avuhainauka vonavu raumpirima kaimanta qetake vuara.

15 Basaani Aiqinavano nai nora aiqinavano vaivaro vi aiqinaraqaa airi onkaivano vaira.

16 Basaani Aiqinao, are airi onkai vataava vaihara nantiharae are Saioni Aiqina tavehara tihara, Tevata vi aiqinara voqaara variataarave, tiaro?

Noravano Kotiva nai Saioni Aiqina vira kaama tero tiharo, Te vi aiqinaraqaa ekaa enta variqi virerave, tirave.

17 Noravano Kotiva Sainai Aiqina mini kero ˻Saionini˼ nai naavuqiara vi vaimanta vira iqoka vaiinti nai airitahaa nái iqokakaariqi vaiha vira ututumate vira hampata oru vi variavaro viva nai naavuqi turuaraini oru vaira.

18 Are verara kantaaqaini vihara, airitahaa rumpataaka ntita varaaramanta vika ai hampata vuara. (Epasaasi 4:8)

Are mini vuaramanta ai qoririmake variaka, vika ˻ai aatu qeteha˼, vo haika vo haika ai ami variara.

Noravano Kotiva Saionini ˻tinavu hampata˼ variqiro vuanaro.

19 Kaiqenavu Noravano Kotiva tinavu ruaruama timite vaira vira autu tuaheraqi vuare. Viva vo enta vo enta tinavu maara qaqini varakeharo naiqaa aqu vare vairave.

20 Tinavu Variqavano viva tinavu ruaruama timite vai Variqavama vaivo.

Noravano Kotiva ekaa haikaqaa raqiki vaiva, viva tinavu kahaqi vaimanta tenavu kia qutiraiti, qaqi variqi vi vaunara.

21 Vira navutaaka qora kaiqa kia qaqira karaiti, qaqiqai vare variaka Kotiva quqaama vika qiata rukavuma kaanaro.

22 Noravano Kotiva tiharo, Te ni navutaaka Basaanihaive, nora namari vevaihaive, ntita vare vuru ne vainaini kaari 23 ne vika naareqi nenta aiqu quntama taimanta ni vairi vika naare nevarave.

24 Tinavu Avuhainaao, Kotio, vaiinti nahenti tavaavara, are navutaaka naatara kaarava airi vaiinti ntita varera vika avuni vora ntuvaqira vihara nena Naavuqira oru vuanarave.

25 Ihi ti variaka avuni oru vuamanta vika naantiarainimusiki ruquti variaka oru vuamanta vika avutana varaatanavutamparini rintatimaqi vuarave.

26 Ne airi vaiinti nahenti ruvaaqumavi variaka, ne Kotira autu tuahera kaate.

Ne ekaa Isareri Nora Kotira autu tuahera kaate.

27 Tavaate. Benaminira anku inaara ankuvano avuni vi variamanta vika naantiara Iutaara ankuqihai qiata vaiinti airitahaa vi variamanta, vika naantiara Sebulunika Napataarika ankuqihai vika qiata vaiintivata vi variara.

28 O Kotio, nena kempuka okara vaiinti nahenti numiqairamanta vika tavaate.

Are haaru autuanantema kera qaiqaavata nena kempukaqohaira tinavu kahaqiramanta
29 vo vatanaa vo vatanaa avuhainaaka ai aatu qeteha vo koqaa vo koqaa vare vuru Ieruharemini ai naavuqi kaate.

30 Qaakau aantau vovano* kiara noruvaqi vaira, are vira atiane. *(Uva tuqantaakero Isipiara tiro.)

Qaakau purumakau qoranavu nái naati hampata variaka, are vi vatanaakavata nitiane. Are vika nitiramanta vika ai aatu qeteha tori kauru aravi vaiha airisilvaa ori ai vuru amiate.

Quaheha iqoka raqi varia vatanaaka, are vika vika ntaihehara raumpirima kaira vi anima vuate.

31 Naantiara Isipi avuhainaava nititaika Ieruharemini anivarave. Itiopia vatanaaka Kotira vevaaraini vaireka, vika nái kauqu tuaherakeha vira aarevarave.

32 Ho ekaa naato vatanaaka, ne Kotirara iriha ihi tivaqi vuate.

Ne Nora Kotira autu tuaheraqi vuate.

33 Haaru naaruva autukero vataiva viva tonavuqaa oquviro vaiharo vi ani vai Variqara, ne virara ihi tivaqi vuate.

Naaruvavano uva tintema kero, uva ti vai Variqarara irihama
34 ne vaiinti nahenti tiva nimi tiha, Vira kempukavano uritarakero vairave, tiate. Viva tinavu Isareri Avuhainaavama vaivo. Tenavu naaruvaini vira mpeqa okara tave vaunarave.

35 Mpo Kotio, are nena turuaraini variaramanta tenavu ai aatu voqamake qeteha vauro.

Isareri Variqavano tinavu nai vaiinti nahenti kempukaiqama timite vaimanta tenavu ho vaunara.

Kaiqenavu Kotira autu tuaheraqi vuare.

Copyright information for `TBG