Psalms 7

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Noravauvo, are ti Variqavanoma variaro. Mpo, are ti antua timitaane ti, te ai aare vauro.

Ti avataqi ani variaka ti harivorave tira, are ti ruaruama timitaane.

Are kia mintirera,raionivano vaiinti nkaqakero rapepaama kaintemake, vika ti arukaivaro kia vovano ho ti kahaqianarove.

Noravauvo, are ti Variqavanoma variaro. ˻Ti navutaiqi variaka tiriara viva vi kaiqara vi kaiqara qora kaiqa varaivave tiamantavata, kia te mintunarave.˼

Te kia una tivakeha vo vaiintiqaa uva vate vaunarave.

Ti koqema timite vai vaiintira kia te vira nai qoraiqama amite vaunarave.

Kia te qumina uva kaara tenta navutaara qoraiqama amite vaunarave.

Te minti kaiqara varaariraravauve, are ti navutaaka qaqi kairamanta vika ti avataqi viha ti ravaaqavu kevarave. Are vika qaqi kaira vika ti aru vataini ke, ti tivaata konkoma kanta kevarave.

Mpo Noravauvo, ai arara itairara are himpira ti kahaqiane. Ti navutaaka tiriara voqamake nirara itaimanta ti aru kareka auti variavo. Are ti uva avuqavu qiane.

Are himpira ekaa vo vatanaa vo vatanaaka ruvaaquma kairamanta vika are raqiki vaina taintara ututumate vaivara are vi taintaraqaa vaihara vikaqaa raqikiqira vuane.

Arema avuqavuqama kera vaiinti nahenti uva rairakera iri variaravara tira, are ti uvavata irira, tiriara viraqaa kia uva vaivo tiane.

Mpo Noravauvo, are nai virini kantaaqaini variaravara tira, te avuqavu ni vauna okarara kankoma kera tavaanarara tira, ti uva avuqavu qiane.

Mpo, are Variqavano avuqavuqama kera kaiqa vare variarava vaihara, are ekaa vaiinti nahenti avu aatoqi vai uvara kankoma kera iri varianarara tira, are qora kaiqa vare variaka vika qora kaiqa taiqa kera, koqe kaiqa vare variaka kahaqiramanta ho variate.

10 Ne iriate. Kotiva nai virini kantaaqaini vaiva ti kainke voqaara vaiharo ti antua timite vaivo.

Vira uva koqemake iri variaka, viva vika kahaqama nimite vairave.

11 Kotiva vaiinti nahenti uva iriharoma viva avuqavuqama keroko tiharo, viva vo enta vo enta qora kaiqa vare variakaqaa uva vate vaira.

12 Vaiintivano kia qora aara qaqira kairera, Kotiva nai iqoka paipe uvi anakero vatero, huruvata vuikero vataanaro.

13 Viva vaiinti arukaaina auvihehavaara vaqa ntuvakero vatero, iha itaaina vevara hinta ututero vira arireva auti varianaro.

14 Qora kaiqa vare variaka vika nái avu aatoqi qora kaiqa varerara iriteha, nái noqihai una uva ti variara.

15 Vokiaka aqu vuate ti, hiqainti quviteraqi, vika náima aqu vivara.

16 Vika qora kaiqa vareva tuqantaaviro náima ravaaqavu kaanaro.

Vika vo vaiinti qoraiqama amitareka auti vaiva náima qoraiqama nimitaanaro.

17 Noravano Kotiva avuqavuqama kero kaiqa vare vairara ti, te virara koqemave turo. Noravano Kotiva nai virini kantaaqaini vaimanta te vira autu tuaheraqi viha ihi tivaqi virerave.

Copyright information for `TBG