Psalms 70

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Mpo Noravauvo, vaakama tuvu ti kahaqiane. Mpo Kotio, kia varikera ti ruaruama timitaane.

Ti haru kareka auti variaka, are vika hampata iqoka raquqira vihara vika naatarakera kaurira haika nimiramanta hampiqama vuate.

Te nora maaraqi vaunarara iriha quahe variaka, are vika ruqutu kairamanta vika tiqaahai anirante vivaro vika autuvanovata vataini tuvi vuarire.

Vika ti naaraihama timiteha huviqorave ti variaka, are vika qoraiqama nimitaira vika kaurira qaqirake vuate.

Noravauvo, ai rante variaka are qaqi kairamanta vika ai aaqanto oru vaiha muntuka paru i vaira quaheha variate.

Ariara viva ti kahaqiharo ruaruama timite vaivama vaivo ti variaka, are vika qaqi kairamanta vika ariara tiha, Kotiva nai Noravanoma vaivo, tivaqi vuate.

Noravauvo, quqaama te vehi vaiinti vaiha kia te tenta ho kahaqiarirava vaimantama vauro.

Mpo Kotio, vaakama tuvu ti kahaqiane.

Areqaima ti kahaqihara ruaruama timite variaravama variaro. Noravauvo, kia varikera tuvuanerama turo.

Copyright information for `TBG