Psalms 71

Noravauvo, vokiaka ti qoraiqama timitevorave ti, te are iananaini anuro.

Mpo, kia ti navutaaka qaqi kairamanta vika kaurira haika ti timiate.

Are avuqavuqama kera kaiqa vare variaravara tira, ti ruaruama timitaane.

Mpo, nena aato ti timira ti uva irihara, vaaka ti ruaruama timitaane.

Vaiintivano ori onavuqi kukeqareva oru vaintema kera, are ti qaqi kairaqe te are variananaini oru vaiha ho variare.

Arema ti ori onavu koqeva variaro.

Arema ti kempuka vaantaavura variaro.

Are mintima variaravara tira, are ti kahaqina uvara tiraqe te ho variare.

Mpo, ti Variqavauvo, qora vaiinti kauquqihaira ti ruaruama timitaane.

Qora kaiqa vareha voqamake nái kena vaiinti qoraiqama nimite variaka tivata ravaaqavu kevorave.

Noravauvo, are ekaa haikaqaa raqiki variaravama variaro.

Te qaraaka vaiinti vaunaraqaahai ariara viva ti kahaqiariravave tivakeha, ariaraqai noraiqaake iriqi anima naampaiqama vuro.

Ti vatatai entaraqaahai te ariqaa muntuvi variqi anunarave.

Te tenta nora auhaqi vauna entaraqaahaira are tiqaa koqemakera raqikiqira anianarara ti, te ekaa enta ai autu tuaheraqi virerave.

Are tiqaa koqema kera raqikihara ti kempukaiqama kera antua timite varianarara ti, airi vaiinti nahenti are ti kaiqa vara timitaanara taveha kauqu runkinkiri i variara.

Te aatitainaraqaavata entaqivata ai autu tuaheraqi viha ai takuqi vaina okarara vaiinti nahenti tiva nimiqi virerave.

Mpo, te naampaiqama vuro. Kia ti qoririma kaane. Ti kempukavano taiqa vimanta vauro. Kia ti tauvaqa utu timitaane.

10 Ti navutaaka ti haruke uvara nai tiva ami nai tiva ami i variavo. Ti haru kareka auti variaka, vika ruvaaqumavi vaiha uva tiva taatauke vataavo.

11 Vika tiha, Kotiva vira qoririma kaivaro vira ruaruama amitaarirava vovano kiama vaivo. Ho kaiqenavu vira avataqi viha vira ravaaqavu kaare, ti variarave.

12 Mpo Kotio, kia ti qaqirakera niaraini variane. Mpo, ti Variqavauvo, vaaka tuvu ti kahaqiane.

13 Oho, qumina tiqaa oqike una uva ti variaka qaqi kaira vika vehi autuvi taiqa vuate.

Ti qoraiqama timitareka auti variaka, are qaqi kaira vika kaurira haika varaivaro vika autuvano vataini tuvi vuarire.

14 Ho te ai veka vaiha ariara noraiqaake iriqi viha, ai autu qaiqaa qaiqaavata tuaheraqi virerave.

15 Te tenta noqihai are avuqavu kaiqa vara timitaanarave, nena kempukaqohaira ti ruaruama timitaanarave, te virara virara aatitainaraqaavata entaqivata vaiinti nahenti tiva nimiqi virerave.

Mpo, are airi tataa ti kahaqianarara ti, te virara vika tiva nimiqi vivi, kia ho vi uvara tiva vuru taiqa kararave.

16 Noravauvo, are ti Variqavano ekaa kempuka vataavama variaro.

Are nena kempukaqohaira nora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa varenarara te vika tiva nimi tiha, Noravano Kotiva vivaqaima avuqavu vaivama vaivo, tirera.

17 Kotio, te qaraaka vaiinti vauna entaraqaahaira are nena koqe okara ti humiqaqira vihara, vate maa entaravata are ti koqema timitaanarara te qaqiqai vaiinti nahenti tiva nimiqi vi vauro.

18 Mpo Kotio, te naampaiqama vi, erera kauki vataaka vaurara, kia ti qaqira kaane.

Are tintira vairamanta naantiara kuvuarama tekavata qovarama viqe te ekaa vikavata ai kempuka okarara tiva nimiare.

19 Are avuqavuqama kera raqiki variana okarava nai uri aatarakero naaruvaini vairave.

Ike, are nora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa vare variarava nai noraiqama kero vairave

Mpo Kotio, tavave ai voqaara vaivo? ˻Kiama voqavanovata vaivo.˼

20 Are tiqaa nora maara, vo maara vo maara vateharavata, naantiara ti qaiqaa koqema timitehara ti kempukaiqama timitenarave.

Te inaaraiqakaa qutu vuaka varianaini virera uraravata, are ti qaiqaa kahaqama timitairaqe kia te qutu vuare.

21 Vi entara are qaiqaa ti nora autu timihara ti muntuka kukuqama timitenarave.

22 Ti Variqavauvo, are kia ti qaqira karaitira, tiriara noraiqaakera iriqira vi varianarara ti, tekitaa ruqutiha ai autu tuahera karerave.

Are takuqukera variara Variqava tinavu Isareriqaa raqiki varianarara ti, temusiki ruqutiha ai autu tuaheraqi virerave.

23 Te quaheha naverai tiha ai autu tuaheraqi virerave.

Are ti kuvantu timitaanarara ti, te tenta avu aato muntukaqihai quaheha, ai autu tuaheraqi virerave.

24 Ti qoraiqama timitareka auti variaka, are vika naatara kaaramanta vika kaurira haika vare ruqemake hampiqama vuarara ti, te are avuqavu kaiqa vara timitaanarara iriha, aatitairaqaavata, entaqivata vaiinti nahenti tiva nimiqi virerave.

Copyright information for `TBG