Psalms 73

Asaapiva maa ihira qara ntuvatora

Isareri hini kiaka muntukavano Kotirara vaimanta vira aaraqaa ni variaka quqaama Kotiva vika koqema nimite vaira.

Mpo, vika mintiaveravata, te Kotira aaraqaa niha, vo haika kaara vauriri ntava vare kaavunti ruhiqau vunara.

Te tavauramanta qora kaiqa vareha nái nutu tuahere variaka, vo haika vo haika koqe haika vateha variavera te taveha taara tuqu ne tiha, Oho, tevata vika aanante mintimake variataarave, tunara.

Qora kaiqa vare variaka kia aihaviraara vararaiti variavaro, vika vaatavano kempuka vaimanta ho variara.

Nora maaravano kia vikaqi vaimanta vika ho variavaro vaiinti nahenti qoraiqama nimite vai haikava kia vikaqaa qovaraiqimanta variara.

Vika mintimake vaiha, nái mahuta tivaqi viha, vika qaqi vaiinti nahenti voqamake ruqutiha qoraiqama nimite variara.

Qora kaiqa vareva vika avu aatoqi mpiqe vaimanta vika qora kaiqa varera viraraqai iriqi vi variara.

Vika vo vaiinti nahenti naaraihama nimiteha, vikara qora uva ti variara.

Vika nái autuara noraiqaake iriha vo vaiinti nahentiara tiha, Ne rauriha variate. Ni qoraiqama nimitaarorave, ti variara.

Vika nái noqihai Kotiva naaruvaini vairara qora uva ti variara.

Vika ekaa vataini variaka vihi vaahi tiha tinavu uvaqai iriate ti variara.

10 Vika minti ti variarara ti, qaqi vaiinti nahenti vika avataqi viha vika una uvara quqaa uvave ti variara.

11 Vika tiha, Kotiva tenavu qora kaiqa vare vaunara kia ho tave vairave. Nai virini kantaaqaini vaiva viva kia ekaa haikara ho iri tave vairave. 12 Tenavu qora kaiqa vareha, koqemake variqi viha vo airaira vo airaira varaqi virerave, ti variara.

13 Qora kaiqa vare variaka mintimake variqi vuamanta, te vo, quminae Kotira aaraqaa koqemake ni vauro?

Te kia qora kaiqa vararaiti, koqemake vaunaraqaahairo kia koqe haikavata tiqaa qovaraiqivo.

14 Mpo, qora haikavano entaqivata aatitairaqaavata ti qoraiqama timite vaimantama vauro.

Ekaa enta toqaqi are ti ruquti variaro.

15 Mpo, te qora kaiqa vare variaka tiantemake uva turaitirio, te ai vaiinti nahenti qoraiqamama nimitauraitirio.

16 Te qora kaiqa vare variaka koqemake variarara kankomake iriare turarovata, kia ti aatovano kanko irave.

17 Te mintimake vaiha oru Kotira Naavuqi oriqete vauraro ti aatovano kenko tiro iri vimanta te qora kaiqa vare variaka taiqa virara kankomake irunara.

18 Vika kaavu ntuate tira, are vika ntita varera vuru vauriri ntaaina aararaqaa kenarave.

Are vika aqu kairamanta vika vehiqamavi taiqa vivarave.

19 Vika voqamake aatu ite vairamanta huvuravano vo haika raaqu varaivaro taiqa vintemake, vika vaakama vehi autuvi taiqa vivarave.

20 Vaiintivano entaqi tavai tairara toqaqi tauru kaintemakera, are qora kaiqa vare variaka tauru kairamanta vika taiqavi kia vaivara.

21 Ti aatovano kia kankomake iri entara ti muntukavano qoraiqivaro ti avu aatovanovata qoraiqimanta te kia koqemake irunara.

22 Vi entara te kia avu aato vataaka vaiha, quara vairi voqaara ai avuqaa ni vaunara.

23 Te mintimake ni vaihavata, kia te ai ke niaraini viraiti, te ai aaqanto vaurara are nena kauqu tanaraqohaira ti tuate varianarave.

24 Ai uva maaravano koqe aara ti humiqe vaimanta te vi aararaqaa vi vaunara.

Te mintiaqi vi variarirara are naantiara ti tivita varera vuru koqema kero takuqi vainanaini kenarave.

25 Mpo, tavave naaruvaini vaiharo tiqaa koqema kero raqikianarove?

Are vohaiqavano tiqaa koqema kera raqiki variaravama variaro.

26 Ti vaatave, avu aatove, vitanta kempukavano taiqairera, Kotivama ti kempukaiqama timitairaqe te ekaa enta virara noraiqaake iriqi virera.

27 Oho, ai qaqirake vua vaiinti nahentika taiqama vivara. Kia ariara noraiqaake iriaka are vika vehi autu taiqa kenara.

28 Mpo, koqemama te Kotira aaqanto variqi vi vaunara. Noravano Kotiva ekaa haikaqaa raqiki vaiva vaimanta te viva vainaini kukeqavi variariraro viva ti antua timitaanarove.

Ho Kotio, are ti kahaqihara vo kaiqa vo kaiqa vara timitaanara, te virara iriha vaiinti nahenti viti viri tiva nimiqi virerave.

Copyright information for `TBG