Psalms 75

Asaapiva maa ihira qara ntuvatora

O Kotio, ai autu nora autu vaimanta tenavu ariara koqeve tivakema qaiqaavata koqeve turo.

Are nora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa tinavu vara timitaanarara irihama, tenavu vaiinti nahenti vi uvara viti viri tiva nimi vauro, turo.

Ho Kotiva mintima tiro: Te kaama taura entava qovaraiqiraqe vi entaraqaako tihama avuqavuqama keha vaiinti nahenti uva irirerave.

Vi entara vatavano qaki qaki i vairamanta ekaa vaiinti nahenti aiqu kauquvano ntiri ntiri i vairaqe te maa vatara tuqa kempukaiqamake tuataariraro qaqi varianarove.

Nora vaiintima vauro ti variaka te Kotika niara mintima ti: Kia qaiqaavata nenta autu tuahera kaate, turo.

Te qora kaiqa vare variakara mintima ti: Kia nenta mahuta tiate, turo.

Kia ne tiha, Tinavu kempukavano uri aatarakero vaimantama vauro, tiate.

Kia ne nentara tiha, Te nora vaiintima vauro tivakeha qora uva tiate. Kotiva minti tira.

Kotivama vaiinti nahenti uva avuqavu i vaiva vairara tiro, kia vaiinti vovano vevaihairoe, veraihairoe, vetaihairoe, vaiinti nahenti uva avuqavu ianaro.

Kotivama vaiinti nahentiqaa raqikiharo vo vaiinti autu vatainiqama kero, vo vaiinti autu noraiqamake vaivama vairo.

˻Nora Kotira arara ite vaiva vaireva, kempukauainikaapuqi vaira voqaarama vairo.˼ Oho, Noravano Kotiva nai kauquqi vikaapura tuate vaivarouaini viva voqamakero taarapara nti vairave.

Ho Noravano Kotiva maa vataraqaa viuainira qihia kairamanta vaiinti nahenti qora kaiqa vare vaika vi namarira namaqi viha ekaa nama taiqa kevaravema turo.

Ho te kia vika inte irera. Te Iekopira Variqara noraiqaake iriqi viha, vira autu tuaheraqi viha ihi tivaqi virera.

10 Noravano Kotiva qora kaiqa vare vaika kempuka taiqa keharo, avuqavu ni vaika kahaqiraro vika kempukavano voqavata vairamanta vaivara.

Copyright information for `TBG