Psalms 76

Asaapiva maa ihira qara ntuvatora

Iutaa vika Kotira autuara nora autuma vaivo ti variamanta Isareri vika Kotira autu tuaherake variarave.

Vira Naavuvano Ieruharemini vairave.

Saioni Aiqinaqaa viva variqiro vi vairave.

Viva mini vaiharo navutaaka auvihehavaa, iha itaaina vevarave, kainkeve, iqoka paipeve, vira vira varakero rauhaantima kaira.

Mpo Kotio, are aiqinaini nena navutaaka naatara kaananaihaira orurantera tuvi variararo ai mpeqa okaravano voqama kero takuqi vaivara tuvuaro.

Navutaaka vika iqoka vaiinti taruka, vataini hiqintivi ekaara qutu vuamanta vikaqihairo kia voqavanovata qaki irave. Vika ia haikara, vo haika vo haika, vokiaka ani rahunku keha varaarave.

Kotio, are Iekopira Variqavanoma variaro. Are navutaaka rauqi nimitaaramanta vika ohivata, iqokakaariqi variakavata, vataini hiqintivi qutu vuarave.

Noravauvo, ekaa vaiinti nahenti ai aatu qeteha variara. Oho, ai arara itaaina entara, tavave ai avuqaa ho himpitero varianaro?

Nora maara vaiinti nahentiqaa vate variaka kauquqihaira kuvantu nimitareva ihara, are naaruvaini vikora tiva taiqa kera, vi uvara vataini variaka tiva nimiaramanta, vika voqamake qeteha kia uvavata tiraiti, evaara variara.

10 Ai arara itairara are qora kaiqa vare vaika ntaihena entara, nora maaraqi vai vaiinti nahentika ai autu tuaherevarave, turo.

11 Noravano Kotiva ni Variqavano vairara ti, ne nenta kauqu aiqiqaa aqukeha minti minti irerave tivate uvara avataate.

Kairamanta tinavu Isareri tataaqa variaka vikavata koqe haika vare vuru tenavu voqamake qete vauna Variqara amitaate.

12 Viva Nora autu vataaka kempuka taiqake vaiva vaimanta avuhainaaka maa vataraqaa variaka vira aatu voqamake qete variara.

Copyright information for `TBG