Psalms 77

Asaapiva maa ihira qara ntuvatora

Te noraiqaake Kotira aareha, Mpo, ti kahaqiane, turo. Te noraiqaake Kotira aareha, Mpo, ti uva iriane, turo.

Nora maaravano tiqi vai entara Noravano Kotiva ti uva iriarire ti, te vira aare vaunara.

Entaqi tenta kauqutanta tuahera keha Kotira aaramaqi vurarovata, Kotiva kia ti muntuka kukuqama timitaimanta vauro.

Te aatoqi Kotirara iriqi vuraro ti maraquravano maara ntaimanta te ke ke tivaqi vi vaunara.

Te Kotirara iriqi vuraro ti kempukavano taiqa vimanta vaunara.

Te entaqi qaqi varikauraukama vaite vauro. Nora maaravano tiqi vaira kaara te kia ho uva tiraiti vaunara.

Te haaru aitarai entarave, aitarai ihirave, virara virara iriqi ani vaunara.

Mpo, vi entara te entaqi quaheha ihi tivaqi vuavaunara. Ho te mintimake iriqi viha, tenta ireha mintima ti:

Noravano Kotiva ekaa entae tinavu qoririma timitaqiro vuanarove? Viva kiae qaiqaa tinavu quahama timitaanarove?

Mpo, Kotira muntukavano tinavuara enena vaiva taiqa vivaroe kia qaiqaavata tinavuara antuqa arivo? Viva nai kauqu aiqiqaa aqukeharo tivatai uvara qaqirae kaivo?

Kotiva tinavuara tauru keharoe kia qaiqaavata tinavu aaqurihama timitaivo? Vira arara ite vaiva tinavuara ike mpo tiva timite vai vatukarae varaivo?

Te mintimake tenta ire vaunara.

10 Te maa haikarara iriqi vuraro vira kaara ti muntukavano qoraiqimantama vauro. Kotiva nai virini kantaaqaini vaiva nai kauqu tanaraqohairo kia tinavu qaiqaa kahaqireva auti vaivo.

11 Mpo Noravauvo, haaru are tinavu Isareri kaiqa vara timitaanara, virara iriqi virerave.

Are nora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa tinavu vara timitaanara, virara qaiqaa iriqi virerave.

12 Are tinavu vara timitaana kaiqara, ekaa vi kaiqara vi kaiqara te tenta aatoqi iriqi viha ariara tiha, Mpo, vi entara Kotiva nora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa vara timite vairave, tirerave.

13 Mpo Kotio, are vare variara kaiqava, ekaa vi kaiqava koqe kaiqa takuqi vai kaiqavama vaivo. Kia variqa vovano ai aatarakero vaivara, areqaima Variqa noravano variaro.

14 Are Variqavano vaihara nora kaiqa vare variaramanta vaiinti nahenti ekaa vi kaiqara taveha, kauqu runkinkiri i variara. Are vi kaiqara vare variaramanta vaiinti nahenti ai kempuka okara kankomake tave variara.

15 Are nena kempukaqohaira nena vaiinti nahenti, Iekopika Iohepika naintivara ruaruama nimitaanara.

16 O Kotio, haaru nora namarivano ai tavero voqama kero qete vaivaro, nai veva muntukaraqi vaivavata voqama kero ntiri ntiri i vairave.

17 Tonavuqihairo nora aaqu ntivaro naaruvavano qaiqaa qaiqaavata uva tivaqiro vivaro veva hini hini aruantema kero, aaquakaavano uti vairave.

18 Iqokakaari aiquvano noraiqama kero harara harara tintema kera, are qaqi kaararo naaruvavano voqama kero auvante vaivaro aaquakaavano utiharo ekaa vata maata ataama kaivaro vatavano qaki qaki i vaira.

19 Are ni variana aarava nora namariqi vaivaro kia vaiinti vovanovata are aiqu ntavataanara tavaira.

20 Sipisipi qova nai sipisipi aara numiqaintema kera, are nena vaiinti nahenti ntita varera vi aarara vika numiqaanara.

Are Mosika Eronika noraiqama kaaramanta vitanta qiata vaiinti vaiha, ai vaiinti nahenti ntita vare vi aararaqaa vuara.

Copyright information for `TBG