Psalms 79

Asaapiva maa ihira qara ntuvatora

Mpo Kotio, vo vatanaa vo vatanaaka are iana vatara maini iqoka raquqi aniha, vika ai takuqira Naavu qoraiqamake, Ieruharemi vaantaavuravata, viraqi vai naavu maaqaravata, ekaa vehi autu taiqa kaarave.

Vika ai kaiqa vaiinti nahenti aruqi viha, nterai matira ne varia uvirika vika vaata naate ti, vika vaata nimitaarave. Qaakau vairivata vika vaata naate ti, nimitaarave.

Mpo, navutaaka Ieruharemiqi ai vaiinti nahenti aruqi vuavaro vika naarevano namarivano tuvintema kero, tuvi vaivaro kia vovano vika vaata quntama taarirava vairave.

Vo vatanaa vo vatanaaka tinavu Isareri tataaqa variaka, vika tinavu naaraihama timiteha tinavuara qora uva tivakeha, tauvaqa vauraa uva ti variarave.

Mpo Noravauvo, tairentae tinavuara ai arara itairava taiqaanarove? Are ekaa entae tinavuara arara itairara vainarave?

Ihavano kia qimpa viraitiro, qaqi itaqiro vintema keroe, viva qaqi itaqiro vuanarove?

Mpo, kia tinavu mintiraitira, are vo vatanaa vo vatanaaka kia ai quahama amite variaka nitihara, vikara ai arara itairara variane. Vika kia ai aararaiti, una variqanavu naare variarave.

Vika tinavu Iekopiva kuvuarama taika harukeha, tinavu vatavata qoraiqama kaarave.

Mpo, tinavu kaivaqaukavara ai uva raqakaara vi uvara kia tinavuqaa vataane.

Tenavu anomake qoraiqamavi vaunarara tira, are tinavu aaqurihama timitehara vaaka tuvu tinavu kahaqama timitaane.

Mpo Kotio, are tinavu ruaruama timite variarava nena takuqi vai auturara irihara, tuvu navutaaka kauquqihaira tinavu qaqini vara kaane.

Are nena nora autuara irihara, tenavu ai no raqa kauna uvara nunka timitaane.

10 Hauri vo vatanaa vo vatanaaka tinavuara, Ni Variqavano tainie vaivo? tivora.

Vika ai kaiqa vaiinti nahenti arukaavaro vika naarevano ntairara irihara, are tinavu qaqi kairaqe tenavu tave variarirara are vikaqaa aru muntukena okarara vo vatanaa vo vatanaaka tavaate.

11 Mpo, iqoka raqiha Isareri ravaaqavu vare vuru rumpataaka ke ke ti varia uvara irihara vika kahaqiane.

Navutaaka vikaqaa uva vateha vika arukareka ia vaiintikara irihara, nena kempukaqohaira vika ruaruama nimitaane.

12 Mpo Noravauvo, ekaa vi vatanaaka ai qoraiqama amiteha ai naaraihama amitaarara irihara, kia vohaa tataa vika qoraiqama nimitaraitira, airi tataa vika qoraiqama nimitaane.

13 Are mintiraqe tenavu ai vaiinti nahenti ai sipisipi vaurauka, ekaa enta ariara koqeve tiha ai autu tuaheraqi vuare.

Are mintiramanta ai vaiinti nahenti naantiara qovaraiqika, vikavata ai autu tuaheraqi viha, are tinavu nora kaiqa vara timitenarara tiva nimiqi vuate.

Copyright information for `TBG