Psalms 80

Asaapiva maa ihira qara ntuvatora

Mpo Kotio, nena aato tinavu timihara tinavu uva iriane.

Tenavu ai sipisipinavu vaurara are tinavu Isareri sipisipi qova vaihara tinavu Iohepira vaintivara koqe aara humiqe variaravama variaro. Are nena avuhainaa taintaqaa oquvi vaiharaenseli aroka vataukaqaa raqiki varianarave.

Are nena mpeqa okaravano takuqi vaira qoqaiqama kehara, tinavu Efaraimura ankuve, Benaminira ankuve, Manasera ankuve, ataama timitehara nena kempukaqohaira tuvu navutaaka kauquqihaira tinavu qaqini vara kaane.

Mpo Kotio, are tinavu kahaqama timitairaqe tenavu haaru koqemake vaunantemake, vatevata qaiqaa mintimake variare.

Are tinavu aaqurihama timitehara tinavu ruaruama timitaane.

Noravauvo, are ekaa kempuka vataavama variaro.

Mpo, nanti nanti entae ai arara ite vaiva qaqi itaqiro vi vairara, ai vaiinti nahenti ai aare uvara kia iriraitira vainarave?

Are kia koqe kara tinavu timiraitira, muntuka qoraiqi haikara tinavu timiaramanta tenavu tentanavu auquruqai neha vauro.

Are tinavu qoririma kaanara kaara vo vatanaa vo vatanaaka tinavu vata varareka iha, vika nai ari nai ari i variara.

Are tinavu qoririma kaanara kaara navutaaka tinavu naaraihama timite variara.

Mpo Noravauvo, are ekaa kempuka vataavama variaro. Are tinavu kahaqama timitairaqe tenavu haaru koqemake vaunantemake, vatevata qaiqaa mintimake variare.

Are tinavu aaqurihama timitehara tinavu ruaruama timitaane.

Haaru are Isipiqihairauaini kuvu ntava varera ani vo vatanaa vo vatanaaka maini variaka nititama kera,uaini kuvu vira vika vataqaa ututaanarave.

Uaini kuvu vira utireva ihara, are koqema kera vata ruhiqaukera vira ututaararo viva tuqa aratero koqema kero qampiqeharo maa vatara mpiqa kairave.

10 Uaini viva qampiqeharo maa vatara mpiqa kaivaro vira kaaravano aiqinanavu aumaqaaraiqama nimiteharo, norasidaa katarivata uri aatarakero aumaqaaraiqama nimitaira.

11 Uaini viva qampiqaqiro vivaro vira kantakaara hinivano nora namari, Meditarenia Namari auvahini vivaro vira kantakaara hinivano Iufaretisi Namari tuvinaini virave.

12 Uaini viva mintima kero qampiqaivara, are nana kaarae vira hohaa ravantiaqa kaaro?

Are mintianara kaara aaraini vi ani variakauaini tava vira muara hiqike vare variavo.

13 Mpo, nantaqihai qaakau quara aniuaini tanta taantamake vataamanta aantauvahi aniuaini tava vira ne variavo.

14 Mpo Noravauvo, are ekaa kempuka vataavama variaro. Are qaiqaa tinavuara noraiqaakera iriane.

Are naaruvaihaira viavi tenavu qoraiqama vi vauraukara ike mpo tiva timitaane.

Tenavu are ututaarauainikama vauro. Are tinavu nena vaiinti nahentiqaa koqema kera raqikiane.

15 Are nena kauqu tanaraqohairauaini vira ututera, tintauainivariarire tira, vira kempukaiqama kaararo koqema kero qampiqairave.

16 Mpo, vate navutaakauaini vira teqa taaqamake, ihaqohai vira tatoqa aqu kaavo.

Oho, vira kaara ai arara itairara vika vehi autu taiqa kaane.

17 O Kotio, are tinavu nena kaama taana vaiinti nahentika antua timitehara, tinavuqaa koqema kera raqikiqira vuane.

Tinavuara vika tinta vaiinti nahenti variate tira, are haaru tinavuqaa koqema kera raqikiqira vuaramanta tenavu noruqama vunarave.

18 Are qaiqaa tinavuqaa koqema kera raqiki vairaqe tenavu kia qaiqaa ai tauvaqa utu amitaare. Are tinavu qaraakaiqama kera kempukaiqama timitairaqe tenavu ai autu tuaheraqi vuare.

19 Mpo Noravauvo, are ekaa kempuka vataavama variaro. Are tinavu kahaqama timitairaqe tenavu haaru koqemake vaunantemake, vatevata qaiqaa mintimake variare.

Are tinavu aaqurihama timitehara ruaruama timitaane.

Copyright information for `TBG