Psalms 84

Koraara ankuqihainauka maa ihira qara ntuvatora

Noravauvo, are ekaa kempuka vataavama variaro.

Ike, are ˻Ieruharemini˼ variana Naavuva nai voqaraa Naavuvanoma vaivo.

Mpo, vi Naavuraqi ti maraquravano voqama kero vuataa ivaro vireva auti vaivo.

Mpo, are qaqi variqira vi variara Variqava variaramantara ti, te ekaa tenta vaataqohaive, tenta avu aatoqihaive, tenta muntukaqihaive, quaheha ariara ihi tiva amitaqi virerave.

Noravauvo, are ekaa kempuka vataava vaihara are ti Avuhainaava, ti Variqavanoma variaro.

Ho tavaane. Tavivirave vo uvirive ai takuqira Naavuara antuqa arimanta viraqi nái naavu kaqe variarave.

Aiofaa tainta tataaqa vika naativano variarire ti, ai Naavu naanteqaraini nái naavu kaqateha variarave.

Ai Naavuqi variaka, vika ekaa enta ihi tiha ai autu tuahere variaka, vika quaheha variavara are vika koqema nimite variaro.

Ariqaahai vika kempuka vareha, Saionini ai Naavuqi vireka auti variaka, vika quaheha vaivara.

Vika aahara vata Baka Uqitaini vitare vi variavaro aruvu airitahaa voqi voqi vaivaro aaquvano ntiharo akantunavu mpiqa kaimanta vika aitareha vi variarave.

Vika vi variavaro vika kempukavano voqavata voqavata oru vi vaimanta Saioni Aiqinaqaa orunte, Kotira avuqaa oru variara.

Noravauvo, are ekaa kempuka vataavama variaro. Are Iekopira tinavu kaivaqara Variqavanoma variaro.

Mpo, are te ai aaraaina uvara iriane.

Kotio, are tinavu avuhainaa vaiinti nena kaama taanara koqema amitaane.

10 Te vo naavuqi 1,000 enta variainarara kia noraiqaake iriraiti, ai Naavuqi vohaa enta variainara virara noraiqaake irirera.

Qora kaiqa vare variaka naavu kaqataaraqi kia ti viraqi variataa imantama vauro. Te tenta Variqa Naavu qentiana variarera, te virara hove tirera.

11 Noravano Kotiva tinavu antua timite vaivama vairo. Viva tinavu Avuhainaava takuqukero vaiva vaiharo tinavu koqema timitaqiro viharo, nora autuvata timi vaira.

Vira avuqaa avuqavuqamake ni variakara iriharo, viva kia vo haika nai tuataraitiro, ekaa koqe haika parumakero vika nimi vaira.

12 Noravauvo, are ekaa kempuka vataavama variaro. Ariara noraiqaakero iriqiro vi vai vaiintira, virama are koqema amitaqira vinarave, turo.

Copyright information for `TBG