Psalms 86

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Noravauvo, te vehi vaiinti vaiha tenta kahaqiarirava kia vaimantara tira, are ti uva irira tinta tiva timiane.

Te ariara kempukaiqaake iri vaunarara tira, are tiqaa raqiki vairaqe te kia qutu vuare.

Ti Variqavauvo, te ai kaiqa vaiintivano ariara noraiqaake iri vaunarara tira, are ti ruaruama timitaane.

Mpo, te aatitairaqaavata, entaqivata, ai aaramaqi vi vaunarara tira, are ti uva irira ti aaqurihama timitaane.

Mpo Noravauvo, te aiqai aare vaunarara tira, are ti nena kaiqa vaiinti koqema timitairaqe te quaheha variare.

Noravauvo, are vaiinti nahenti koqema nimitehara vika qora kaiqa vare varia uvara nunka nimite variaravama variaro.

Ai aareha tinavu kahaqiane ti variakara ai muntukavano voqamakero vikara vaivarama variaro.

Mpo Noravauvo, are minti variaravara tira, te ariara ike mpo ti kahaqiane ti vauna uvara iriane.

Are te ai aare vauna uvara irianarara ti, nora maaravano tiqi qovaraiqina entara te ai aararera.

Noravauvo, kia ai voqaara variqa vovano vaivo. Are vare variara kaiqava nai uritarakero vaivaro, kia vovano ai aantantema kero kaiqa varaanaro.

Ekaa vo vatanaa vo vatanaaka are autukera vataarauka, vika naantiara ani ai avuqaa tori kauru aravi vaiha ai autu tuahereha noraiqama kevarave.

10 Are kempukavano vaihara nora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa vare variaravama variaro. Areqaima Variqavano variaro.

11 Mpo Noravauvo, nena antuqavano vai kaiqara ti humiqairaqe te ai quqaa uva avataqi viha koqe aaraqaa vuare.

Are ti kahaqiraqe te ariara noraiqaake iriqi viha, ai aatu qeteha koqemake variqi vuare.

12 Noravauvo, are ti Variqavano variaramanta te ekaa tenta muntukaqihai ai autu tuahera karerave.

Ekaa enta te ai autuvano takuqi vairara iriha vira tuaheraqi virerave.

13 Te tavauraro ai muntukavano noraiqaakero tiriara vaivo.

Te qutu vuaka varianaini aumakaa otu vuarirava vaivara are ti ruaruama timitaanara.

14 Oho Noravauvo, kia vo vaiintiara noraiqaake iri variaka ti hampata iqoka raqireka auti variavo.

Kia vokiakara mpo ike tiva nimitaraiti, vika qoraiqama nimite variaka tivata haru kareka auti variavo.

Vika kia ariara noraiqaake iri varia vaiintikama variavo.

15 Noravauvo, vika minti variavaravata, are vaiinti nahentiara aaqurihama nimite variara Variqavave.

Ai muntukavano voqamakero vaiinti nahentiara vaivo.

Ai araravano kia vaaka itaivara are vaiinti nahenti koqema nimitehara, vikara noraiqaakera iri variaravama variaro.

16 Are minti variaravara tira, tuqantaavira tivata aaqurihama timitaane.

Are ti nena kaiqa nahenti maaquara irihara kempukaiqama timitera, ti ruaruama timitaane.

17 Noravauvo, are ti kahaqihara ti muntuka kukuqama timite variaravara tira, are vo haika ti humiqairaqe te vi haikara tave, ariara quqaama viva ti koqema timitaanarove tiari, navutaakavata vi haikara taveha, kaurira haika varaate, turo.

Copyright information for `TBG