Psalms 88

Koraara ankuqirauka maa ihira qara ntuvatora

Noravauvo, are ti Variqavano ti ruaruama timite variarava variaro. Te aatitairaqaavata entaqivata ai aareha ike mpo tivaqi vi vaunara.

Nora maaravano tiqi vaimanta te qutuarirava aumanto vaimantama vauro. Are ti uva irira ti kahaqiane.

Ti kempuka taiqa vimanta vokiaka tiriara tiha, Viva vaakama qutuaka varianaini vuanarove, ti variara.

Mpo, qutu vi vaiintira qaqirake vuantemake, vaiinti nahenti ti qaqirake vuavo.

Iqokaqi arukaa vaiintira vata quvitaaraqi qaqira aqukaantema kera, are ti taurukera kia ti kahaqiaramanta vauro.

Mpo, maiqa veva muntukaraqi are ti aqu kaaramanta te voqamake konkira ariraqima vauro.

Ai arara ite vaiva ti vara vatainiqama kaivo. Huvura namarivano vukuqiro aniharo vaiinti aqu ravaaqavu kaintemake, te qoraiqamavi vauro.

Are ti tonti koqeka qaqini vara kaaramanta vika ti taveha nunurama timite variavo.

Te muaqeraqi vaiha viraqihai ruqemake vuarira aarava kia ho vaimantama vauro.

Ti muntuka qoraiqivaro auquruvano ti tivu mpiqe vaimanta te kia koqemake tave vauro.

Mpo Noravauvo, te vo enta vo enta tenta kauqutanta virini tuaherakeha ai aare vaunarave.

10 Mpo, qutu vuaka are nora kaiqa vare vainara hoe tavevarave?

Vika hoe himpi ai autu tuahera kevarave?
11 Qutu vuaka varianaini variaka ai muntukavano vai okarara hoe vaiinti nahenti tiva nimivarave?

Vehi autuvi taiqa vuanaini variaka, vikae ariara noraiqaake iriqi vi variavo?

12 Voqama kero konkira ari vainaini variaka, vikae are nora kaiqa vare varianarara nai tiva ami nai tiva amivarave?

Avu aato qumimaqama keha varianaini variaka, vika hoe are avuqavuqama kera ni varianarara tivaqi vivarave?

13 Noravauvo, vika kia ho mintiaveravata, te ai aareha ti kahaqiane ti vaunarave. Vo enta vo enta toqaqi te mintima keha ai aare vaunara.

14 Mpo Noravauvo, te minti vauraravata, nantiharae are ti qoririma kera kukeqavira variaro?

15 Te qaraaka vaiinti vauna entaraqaahairo vo haika vo haikavano ti qoraiqama timitaqiro ani vaira kaara te qutu vuarirava aumanto vaimantama vauro.

Are qaiqaa qaiqaa ti ruquti variararo ti kempuka taiqa vimantama vauro.

16 Huvura namarivano vuku varero tuvintema kero, ai arara ite vaiva ti qoraiqama timite vaimantama vauro.

Are vo haika vo haika, aatu ite vai haikara tiqaa qovarama kaararo vi haikava ti vehiqama kaimantama vauro.

17 Vi haikava aatitairaqaavata entaqivata huvura namarivano raqutu kareva autintema kero, ti ututuma taimantama vauro.

18 Mpo, are ti tonti koqeka qaqini vara kaararo konkira ari vai haikavaqai ti airuqiamantama vauro.

Copyright information for `TBG