Psalms 89

Esraara ankuqihairo Etaaniva maa ihira qara ntuvatora

(1 King 4:31)

Te ekaa enta Noravano Kotiva vaiinti nahentiara muntuka vate vai okarara iriha, ihi tivaqi virera.

Noravauvo, te tenta noqihai are vaiinti nahentiara noraiqaakera iriqira vi variana okarara tivaqi vuari qaraaka vaiinti nahentive, konta naampaive, vi uvara iriate.

Te kankomake iruraro ai muntukavano tinavuara vaiva kia taiqa viraitiro, qaqi variqiro vuanaro.

Naaruvavano ekaa enta vaintema kero, are tinavuara noraiqama kera iri variarava qaqi variqiro vuanaro.

Noravauvo, are tihara, Te Devitira tenta kaama tauna vaiintira vataake vaiha, uva tiva taatauke virara tiha, Are ti kaiqa vaiintima variaro. Ai ankuvano kia taiqa viraitiro, ekaa enta vairamanta viraqihai avuhainauka, vo vaiinti vo vaiinti noraiqamavi raqikiqi vivarave, tianara.

Noravauvo, naaruvaini variaka are nora kaiqa vare varianarara iriha, vika ai autu tuahere variara.

Naaruvaihainaaka ruvaaqumavi vaiha are vikara noraiqaakera iri varianarara iriha, ihi ti variara.

Nai tavave Nora Kotira voqaara naaruvaini vaivo?

Naaruvaini variakaqihairo kia vovano Nora Kotira uri aatarakero vaivo.

Naaruvaini variaka qiata vaiintinavu Kotira aatu qeteha ruvaaqumavi variara. Vika vira mpeqa okara taveha ututumate vaiha kauqu runkinkiri i variara.

Ike, Noravauvo, are ekaa kempuka vataavama variaro. Tavave ai voqaara vaivo?

Ai kempukavano uri aatarakero vaivara are nena kauqu aiqiqaa aqukera tiva taana uvara kia qaqira kera vo uva tiraitira, vi uvara koqema kera iriqira vi variaravama variaro.

Are nena kempukaqohaira nora namariqaa raqiki varianara. Nora namarivano kumpetaqiro uri vaivara are virara tirema kera variane tiararo tirema vaira.

10 Qaakau haika arukaintema kera, are nena kempukaqohaira Isipi ntaihama kaanarave.

Are nena kempuka kauquqohaira navutaaka raantaumpirima kaaramanta vika qetake vi anima vuara.

11 Naaruvavano are iarava vaivaro vatavanovata are iarava vaira. Arema maa vatara tuqa aratera, ekaa viraqaa vai haikaravata qovarama kaanara.

12 Ekaa mantaraini vai haikara, are vi haikara vi haikara autukera vataanara.

Nora aiqinatanta Tabovata Hemonivata, vitanta ariara quaheha ai autu tuahere variavo.

13 Ike, are kempukavanoma variaro. Ai kempukavano nai uri aatarakero vaivo.

14 Kempuka naaquratanta arataava naavu kempukaiqama taintemake, are avuqavu ni variana okaravavata, are avuqavuqama kerako ti variana okaravavata, are raqiki variana taintara kempukaiqama taivara, are viraqaa oquvi vaihara vaiinti nahentiqaa koqema kera raqiki varianara.

Kaiqa vaiintitanta nái nora vaiinti avuni viha vira kahaqi variantemake, ai muntukavano vaiinti nahentiara vai okaravavata, are vaiinti nahentiara noraiqaakera iri variana okaravavata, vitanta ai kahaqi variavara are vaiinti nahentiqaa koqema kera raqiki varianara.

15 Maara tiha ai autu tuahereha ihi ti variaka, are vika koqema nimite variaramanta vika quaheha variara.

16 Vika ai nora autuara iriha aatitairaqaavata entaqivata quaheha variqi viha, are avuqavu ni variana okararavata iriha, ai autu tuaheraqi vi variara.

17 Are vi vaiinti nahentika kempukavanoma variaro. Are tinavu kempukaiqama timite variaramanta tenavu navutaaka naatarake vauro.

18 Noravauvo, are tinavu Isareri Variqavano takuqu kera variaravama variaro. Are avuhainaa vaiinti kaama timitaararo viva tinavuqaa raqiki vaira.

Kotiva kauqu aiqiqaa aqukeharo Devitirara tu uvara

19 Are haaru ariara noraiqaake iri variakara tairakaa tihara,

Iqoka vaiinti taruka variaveravata, te qaraaka vaiinti vo rantate, vi vaiintirama kaama tauro.

20 Vi vaiintiva ti kaiqa vaiinti Devitiva ni avuhainaa vaiintivano variarire ti, te vira kaamate, vira qiataqaa vahavera aqu amitaunarave.

21 Viva niqaa raqiki vairaqe te tenta kempukaqohai vira kempukaiqama amitaari 22 navutaaka kia ho vira aatara kaimanta, qora kaiqa vareka kia ho vira kaurira haika amivara.

23 Te vira navutaaka vehi autu amitarera. Vira navutaiqi vaika tema vika ruqutu kaari hiqintivara.

24 Te kia vira qaqira karaiti, virara noraiqaake iriqi viha, vira koqema amitaqi vuariraro, viva ti hutuara iriharo kempuka vaiinti nora autu vataavama varianaro.

25 Nora varuva Meditarenia Namarive tianaihairo viva raqikiqiro viviro, Iufaretisi Namari tuvinaini vo vata vo vataqaa raqikiqiro vuanaro.

26 Mintiaqiro viharoma viva tiriara tiharo, Are ti Qovama variaro. Are ti Variqavano vaihara kempuka orivano vaiinti antua amite vaintema kera, are ti antua timite variaro. Are ti ruaruama timite variaravama variaro, tianaro.

27 Viva minti tiraqe te vira noraiqamake virara tiha, Are ti maaqu kara hunkavano variaro, tiariraro viva ekaa avuhainaaka naatarakero nai noravanoma varianaro.

28 Te aiqiqaa kauqu aqukeha virara tiva taaina uvava vi vauma varianaro. Te vikanti vaiha tiva taatau tauna uvara, kia tauru karaiti, vi uvara ekaa enta iriqi virera.

29 Naaruvavano maahota vaintema kero, vira ankuvano maahota variqiro viraro vira ankuqihairo avuhainaa vaiinti, vo vaiinti vo vaiinti Isareriqaa raqikiqi vivara.

30 Viva kuvuarama tairauka te tivatauna uvarave, uva maara tiva taunarave, minti minti iate tuna uvarave, vi uvara vi uvara vika kia avataqi viraiti, hampi aaraqaa vivera, vira kaara te vika voqamake kaavu numiqa karera.

33 Te vika mintima nimiteha, Devitira kia qoririma karaiti, te virara muntuka vateha virara noraiqaake iriqi viha 34 vikanti vaiha tiva taatau tauna uvaravata, kauqu aiqiqaa aqukeha tiva tauna uvaravata, kia tauru karaiti, ekaa vi uvara qaqi iriqi virera.

35 Te quqaama turo: Tinta takuqi vai auturaqaa te tiha, Kia te Devitirara una uva tirerave, turo.

36 Vira ankuvano ekaa entama variqiro vuanaro. Kuarivano ekaa enta itaqiro vintemake, vira ankuqihai avuhainaa vaiinti, vovano vovano Isareriqaa raqikiqi vivara.

37 Toravano maahota vaiharo itaqiro virara iriha, vaiinti nahenti mintima tivara: Devitira ankuvanovata mintiaqiro vuanarove, tivara. Kotio, haaru are vi uvara vi uvara minti tianara.

38 Are minti tiaravavata, vate nana kaarae nena kaama taana vaiintirara arara itaivara vira qoririma kaaro?

39 Are vikantira vaihara tiva taatau taana uvara nunkakera vira avuhainaa tovaqa qaqini varakera horaqi aqu kaaro.

40 Vira vatuka ututumataa ori vaantaavurara ravantiaqa raavantiaqama aqu kera, vira iqoka naavu, vo naavu vo naavuvata rampairi raampairima kaaro.

41 Are mintianara kaara aaraqaa vitare aitare i variaka viva i haikara muara varaamanta, vo vatanaa vo vatanaaka Isareri tataaqa variaka vira naaraihama amite variavo.

42 Are vira navutaaka qaqi kaaramanta vika avuhainaa vaiinti vira hampata iqoka raqiha vira aatarake, vora ntuva amitaavo.

43 Vira navutaaka vira aatara kaate tira, are vira auvihehavaa qoraiqama kaanara.

44 Are vira kauquqihaira avuhainaa kauru qaqini varakera, Isareriqaa raqiki vaira taiqa kera, vira avuhainaa taintavata vataini vara aqukera iaro.

45 Are viva vataini qaqi variqiro vuaina ihira iquqama kaararo viva vaaka vakaqoraiqama viro, vira kaara viva nora kaurira haika varaivo.

46 Mpo Noravauvo, are ekaa entae tinavu tivuqaa kukeqavira vainarave?

Mpo, nanti nanti entae nora ihavano itaqiro vi vaintema kero, ai arara ite vaiva qaqi itaqiro vuanarove?

47 Mpo, are tenavu maa vataraqaa vahuqa variqi vuainarara irihara variane.

Tinavuara vika variqi vi, qumina vuru qutu vuate tirae, are tinavu maa vataraqaa autu kera vataanarave?

48 Mpo, tavave tinavuqihairo kia qutiraitiro, qaqi variqiro vuanarove?

Tavave kempukaiqama kero qutira haika aatara keharo kia qutuanarove?

49 Mpo Noravauvo, ai muntukavano tinavuara vaiva taiqae vivo?

Are nena kauqu aiqiqaa aqu kehara Devitirara tiva taana uvara vo? Vi uvara qaqirae kera iaro?

50 Mpo Noravauvo, vo vatanaa vo vatanaaka ti ai kaiqa vaiintiara tauvaqa vauraa uva ti variara kaara ti muntukavano qoraiqimantama vauro.

Are kia vika qora uva ti variara tauru karaitira, qaqi iritehara variane.

51 Noravauvo, te are kaama taana vaiintikama vauro.

Ai navutaaka te taini tainie vi ani vauramanta vika ti avataqi viha, tiriara tauvaqa vauraa uva tivaqi viha, ti naaraihama timite variavo.

52 Ho kaiqenavu ekaa enta Nora Kotira autu tuaheraqi vuare. Quqaave, qaiqaavata quqaavema turo.

Copyright information for `TBG