Psalms 9

Devitiva maa ihira qara ntuvatora

Noravauvo, te tenta muntukaqihai ariara koqeve tivaqi virerave.

Are koqe kaiqa vo kaiqa vo kaiqa varaanarara te vaiinti nahenti tiva nimiqi virerave.

Are mintianarara ti, te ariara iriha quaheha variqi virerave.

Noravauvo, are nai virini kantaaqaini variarava variaramanta te ai autuqai tuaheraqi viha ihi tivaqi virerave.

Ti navutaaka ti harireka aniavara are ti kahaqiaramanta vika ai aatu qetake tuqantaavi kantama virare ti, kaavuntiha taiqa vi variarave.

Are nenako ti variana taintaraqaa oquvi vaihara avuqavuqama kerako tihara tiqaa kia uva vaivo tianarave.

Are vo vatanaa vo vatanaaka una variqa autu tuahere variaka nitihara vikaqaa uva vataanarave.

Are qora kaiqa varaaka vehi autu taiqa kera, vika nutuvata nunka kaararo kia vovanovata vika nutu qaiqaa iritaanarove.

Are navutaaka vehi autu taiqa kera vika vatuka, vo vatuka vo vatukavata vehi autu taiqa kaararo kia maa entara vovanovata vika vatuka autu irirave.

Ho iriate. Noravano Kotiva avuhainaava ekaa haikaqaa ekaa enta raqikiqiro vuanarove. Vivako tireva nai avuhainaa tainta qerama kero vataivo.

Viva maa vataraqaa variaka uva iriharo avuqavuko tivaqiro viharo vikaqaa koqema kero raqikiqiro vuanaro.

Navutaaka kauquqihai ruqemake anika, vika homa Noravano Kotiva inaini vivaro viva vikaqaa koqema kero raqikianaro. Nora maaraqi vaina vaiintiva, viva homa Noravano Kotiva inaini oru viraro vovano kia ho vira qoraiqama amitaanaro.

10 Noravauvo, ariara kankomake iriaka vika ariqaa muntuvi vaivarave. Ariara viva tinavu kahaqama timitaanarove ti variaka are kiama vika qaqira kenarave.

11 Iriate. Noravano Kotiva Saioniqi vaiharo tinavuqaa raqiki vaira. Ne ihi tivaqi viha vira autu tuahereha viva nora kaiqa varaira ekaa vatanaaka tiva nimiate.

12 Kotiva nora maaraqi varia vaiinti nahentika ike mpo ti varia uvara kia tauru karaitiro, viva vika uvavata iriharo, vika qoraiqama nimite variaka náivata qoraiqama nimite vaira.

13 Mpo Noravauvo, ti tavehara ike mpo tiva timitaane. Ti navutaaka ti qoraiqama timite variamanta te nora maaraqi vauraro ti noraiqaakero iha vimanta vauro. Ani ti ruaruama timitairaqe te kia qutu vuare.

14 Are ti ruaruama timitairaqe te quaheha, Ieruharemiqi variaka nivuqaa vaiha, are ti kahaqama timitena kaiqara vikavata tiva nimiha, ai autu tuaheraqi vuare.

15 Vo vatanaaka tinavuara aqu vuate ti, hiqainti quvitaaraqi nái aqu vuarave.

Vika tinavuara vaara vuitaaraqaa nái aru vuarave.

16 Noravano Kotiva uva avuqavu iharo avuqavu uvaqai ti vaimanta, vaiinti nahenti vira avuqavu okara kankomake tavaara.

Qora kaiqa vare variaka vokiaka qoraiqama nimitareka auti variavaro, vika qora kaiqavano nái qoraiqama nimite vaira.

17 Ekaa qora kaiqa vare variakave, Kotira tauvaqa utu amite variakave, vika qutu vuaka varianaini vivara.

18 Kotiva kiama vehi vaiinti nahentiara ekaa enta tauru kaanaro. Viva vika kahaqiaina entava quqaama qovaraiqianaro. Nora maaraqi variaka, vika kia qumina Kotira veka vaivara. Viva vika uva irima nimitaanaro.

19 Mpo Noravauvo, himpuane. Kia qaqi kaira maa vataraqaa variaka ai uva raqake nái kaiqaqai varaqi vuate.

Are vo vatanaa vo vatanaaka una variqa autu tuahere variaka ntita varera vuru nena avuqaa kera vikaqaa uva vataane.

20 Are vika aatu itara haika nimiramanta vika voqamake qeteha tiha, Quqaama tenavu qumina vaiintiqaima vauro, tiate.

Copyright information for `TBG