Psalms 90

Mosiva Kotira aaro uvara

Noravauvo, tinavu noka qokave, naaqu taatokave, tinavu kaivaqaukavarave, vika vika ariara tinavu antua timite vaivama vaivo ti variarave.

Haaru kia aiqinavano qovaraiqi entarave, kia maa vatara autukera vataana entarave, nai haaru, are Variqavano qaqi variqira vi variaravave. Are kia taiqa viraitira, ekaa enta qaqi variqira vinarave.

Are vaiinti nahentiara tihara, Ne qaqi variqi vi vuru qutu vuate, tiaramanta, vika variqi vi vuru qutu vi, qaiqaa vataiqama vi variarave.

Tenavu 1,000 ihiara, airi ihima vaivo turaravata, are vi ihirara vohaa enta voqaara, 1,000 ihi vaivo, tianarave. (2 Pitaa 3:8)

Vaiintivano entaqi inaaraiqakaa maimaraara raqikiqiro vintemakera, are 1,000 ihiara iqu entave tianarave.

Huvura namarivano vaiinti raaqu varero vira raqutu kaintema kera, are tinavu vaiinti nahenti vaaka taiqake varianarave.

Tenavu maa vataraqaa qaqi variqi vuarirava vaireva, taira tavaiva inaaraiqa variro taiqa vintema kero vairo.

Ukauvano toqaqi qaraaka
variqiro viro enta ire inaini tamunta vintemakero, tenavu maa vataraqaa qaqi variaina entava iqu entaqaima vairo.

Ai arara ite vaiva tinavu vehi autu taiqake vairave. Ai arara ite vaira aatu tenavu voqamake qeteha vauro.

Tenavu qora kaiqa vare vaurava ai avuqaa qoqaa vairave.

Tenavu kukeqavi vaiha ai uva raqakaunara are vira vare vuru ataa inaini kehara tave varianarave.

Ai arara ite vaira kaara tenavu maa vataraqaa qaqi variqi vuarirava iquqama vaivo. Tenavu mintiaqi viha ke ke tivaqi viha qutuvi vaunarave.

10 Tenavu maa vataraqaa qaqi variqi vuaina entava 70 ihi vairave.

Tinavu kempuka qaqi voqavata vairera, tenavu 80 ihi varakehae vuru qutu vuainarave.

Mpo, tenavu vi ihinavura varaqi viha, vukaari utiha kaiqa vareha, nora maaraqivata variqi vi vauraro vi ihinavuva vaaka aitaraimanta qutuvi vaunarave.

11 Oho, ai arara ite vai kempukava nai uritarakero vaivaro nai tavave vi kempukara aatarakero ho varianarove?

Vi kempukava uritarakero vaimantara ti, tenavu ai aatu qetaarirava vohaa qaramakero uritarakero vaimanta vaunara.

12 Mpo, are tinavu koqe okara humiqairaqe tenavu maa vataraqaa inaara entaqai qaqi variqi viha kia qumina vairaiti, koqe kaiqa vare variariraro tinavu avu aatovano koqe iarire.

13 Mpo Noravauvo, tairentae tinavuara ai arara ite vairava vaahaanarove?

Mpo, are tinavu nena kaiqa vaiinti nahentiara aaqurihama timitaane.

14 Ai muntukavano ekaa enta tinavuara vainara are vo enta vo enta toqaqi tinavu humiqairaqe tenavu quaheha ihi tivaqi viha maa vataraqaa variqi vuare.

15 Mpo, are nantima ihinavuara nora maara tinavuqaa vatehara tinavu qoraiqama timitaqira vuanarara irihara, are qaiqaa mintima ihinavuara kia tinavu qoraiqama timitaraitira, koqema timitaqira viraqe tenavu quaheha variqi vuare.

16 Are tinavu nena kaiqa vaiinti nahenti qaqi kairaqe tenavu are nora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa varenara tavaare.

Are tenavu kuvuarama taarirauka nena takuqi vai okarara numiqaira vikavata vira tavaate, turo.

17 Noravauvo, arema tinavu Variqavano variaro. Mpo, are tinavu koqema timite vairaqe tenavu vo kaiqa vo kaiqa varaarirava ho variarire.

Copyright information for `TBG