Psalms 92

Maara Entara iriharo maa ihira qara ntuvatora

Noravauvo, are virini kantaaqaini variara Variqavama variaro. Koqemama te ariara koqeve tivakeha ihi tivaqi viha ai autu tuahera kaare.

Koqemama tekitaave vomusikive ruqutiha, ai muntukavano tiriara vairara toqaqi vaiinti nahenti tiva nimiqi vi, entaqi are tiriara noraiqaakera iriqira vi varianararavata vaiinti nahenti tiva nimiqi vuare.

Noravauvo, are nora kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa vare varianarara tiro, ti muntukavano koqe imantama vauro.

Are nena kauquqohaira koqe kaiqa, vo kaiqa vo kaiqa vare varianara tavehama, te voqamake quaheha ihi tivaqi vi vauro.

Ike, are vare variana kaiqava vo kaiqa vo kaiqavano, nai nora kaiqa kempuka kaiqama vaivo. Nena avu aatoqi iritaana uvava, nai nora uvama vaivo.

Oho, kia avu aato vataakave, hampi avu aato iri variakave, vika qora kaiqa vare variaka taiqe okarara kia kankomake iriara.

Ukauvano vaaka qampiqaintemake, qora kaiqa vare variaka vo haika vo haika vare, koqemake variqi vi variarave.

Vika mintimake variqi vi vaivarovata, vo enta Kotiva vika vehi autu kairamanta vika kia qaiqaavata vaivarave.

Noravauvo, vika mintimake taiqa vivara, are kia taiqa viraitira, ekaa enta Avuhainaava vaihara tinavuqaa raqikiqira vinarave.

Noravauvo, te maa haikarara kankomake irunara. Naantiara ai navutaaka ekaa vehi autuvi taiqa vimanta qora kaiqa vare vaikavata ekaa raumpirimavi taiqa vivara.

10 Are ti kempukaiqama kaararo ti kempukavano qaakau purumakau qora kempuka voqaarama vaivo.

Are ti koqema timitaaramanta te quaheha vauro.

11 Te tenta avuqohai tavaurara are ti navutaaka naatara kaanarave. Qora kaiqa vareha ti navutaiqi variaka, are vika aru ntataqi vuaramanta vika oi aai ti varia uvara tenta aatoqihai irunarave.

12 Detikatarivano koqema kero qampiqaintemake, avuqavu ni variaka koqemake variqi vivara.

Vika Lebanoni vatainisidaa katarivano koqemakero qampiqaintemake, koqemake variqi vivara.

13 Nora Kotira Naavu vainaini ututaa katarira voqaara, vika koqemake variqi vivara.

14 Koqe katarivano airi ihiara variqiro viharo qaqiqai koqe tava ire vaintemake, vika koqe kaiqa varaqi vivi, konta naampaiqamavi, qaraaka vaiinti nahenti voqaara vaivara.

15 Vika mintima tivara: Noravano Kotiva vaiinti nahenti avuqavuqama nimite vaivave. Viva ti antua timite vaiva vaivaro kia qora okara voqavanovata viraqi vairave, tivara.

Copyright information for `TBG