Psalms 94

Noravauvo, qora kaiqa vare variaka, are vika náivata qoraiqama nimite variara Variqavama variaro.

Are mintima kehara aru vuntuke variara Variqavara tira, qora kaiqa vare variaka nena arara ite vai okarara numiqaane.

Are vataini variaka uva avuqavu i variaravara tira, himpira vika nái autuaraqai noraiqaake iri variaka qoraiqama nimitairaqe tenavu vikara huviqorave tiare.

Mpo Noravauvo, qora kaiqa vare variaka nanti nanti entae qaqi quaheha variqi vivarave? Are tairentae vika quahe vaira taiqa kenarave?

Vika nái mahuta tivaqi viha, airi qora uva ti variavo.

Noravauvo, vika ai vaiinti nahenti qoraiqama nimite variavaro vika nutuvano vatainiqama vivo.

Qora kaiqa vare variaka are kaama taana vaiinti nahentikaqaa nora maara vate variavo.

Vika tentoqa nahentivataiqa/viqa vaintivata arukeha, vo vataihai maini ani variakavata aruke variavo.

Vika arukeha tiha, Noravano Kotiva tenavu vare vauna kaiqara kiama tave vaivo. Iekopira Variqavano tinavu kaiqara kia noraiqaakero iriraitiro, kia virara tianarove, ti variara.

Oho, ne vaiinti nahenti qoraiqama nimite variaka, rauriha variate. Ni avu aato kiae vaivo?

Tairentae ni avu aatovano kanko ira ne Kotira okarara irivarave?

˻Te ni irama nimitarerave.˼ Kotiva tinavu aato autukero timitaiva, viva nai kiae iri vaivo? Tinavu avu autukero timitaiva, viva nai kiae tave vaivo?

10 Kotiva vo vatanaa vo vatanaakaqaa raqikiharo vo haika kaara vika ruqutuke vaiva, viva tinavu Isareri nora vaiintivata kiae ruqutu kaanarove?

Kotiva vo okara vo okara tinavu vaiinti nahenti humiqe vaiva vaivaro, vira avu aatovano kiae vi okarara vi okarara kankoma kero iri tave vairave?

11 Ho iriate. Noravano Kotiva ekaa vaiinti avu aatoqi vai uvara kankoma kero iri vaivama vairo.

Viva tavaivaro tinavu vaiinti nahenti avu aatoqi vai uvava qumina uvaqai vaira.

12 Noravauvo, koqe aaraqaa vuate tira, are vika uva maara tiva nimi variana vaiinti nahentika, vika vi uvara avataqi viha quaheha variqi vivara.

13 Maaravano qovaraiqiaina entaraqaa vika muntukavano paru ira variqi vi vaivara, are qora kaiqa vare variaka ntaihena entava qovaraiqiarire.

14 Noravano Kotiva kia nai vaiinti nahenti qoririma karaitiro, kia vo enta vika qaqira kaanaro.

15 Naantiara qovaraiqiaina entaraqaa,ko rahe vaika kia qaiqaa hampiko tiraiti, avuqavuqamakeko timanta avuqavu ni vaikavata vika uvara koqe uvave tivara.

16 Qora kaiqa vare variaka tiqaa una uva vatera tavave ti kahaqiharo vi uvara vara qaqini kaanaro?

Qora kaiqa vare variaka ti qoraiqama timitevorave tiro, tavave ti mantaraini vaiharo ti kahaqianaro?

17 Ho Noravano Kotiva vivaqai ti kahaqi vaira. Viva kia ti kahaqitirio, te vaakama qutuvi, kia uva tiaka varianaini otu vauraitirio.

18 Noravauvo, ti aiquvano vauriri ntaimanta te kaavunti ruhiqau vuraro, ai muntukavano tiriara vaiva ti tuataira.

19 Nora maaravano tiqi vai entara are ti muntuka kukuqama timitaaravera te quaheha vauro.

20 Qiata vaiinti qora kaiqa vareha, hoe vika tiha, Kotiva tinavu kahaqi vaivo, tivarave? Vika qora uva tiava vaiinti nahenti qoraiqama nimite vaimanta vika nora maaraqi variara.

21 Vi vaiintika ruvaaqumavi vaiha, avuqavu ni variaka qoraiqama nimiteha, koqe vaiintiqaa qumina una uva vateha vika aruke variara.

22 Vika mintimake variamanta te Noravano Kotiva vainaini oru vuraro viva kempuka vaantaavura voqaara ti antua timite vaira.

23 Viva vika nái qora kaiqa varera kaara ntaihaanaro. Vika vira uva raqakera kaara vika vehi autu taiqa kaanaro.

Noravano Kotiva vika ekaa vehi autu taiqa kaanarovema, turo.

Copyright information for `TBG