Mark 16

Isuva quku vuaqinkaio qaiqaa qaqi himpua

Saririqa Iuntaa vakanaasa maara enta kaiqomanka Mariava Makataa vakusaihainaa nahenkivanovaka, via varanova Semisia novavaka, Saomivavaka, vi nahenkinavusa munima aquseha soqema seo untavi vau ahasaa vare Isua vaakaqaa aqu amikaesa vi.

Maaraqaa qararaa suaivano muani uu ntomanka vinavusa Isua quntama koaqi viesa vua. Aarana viha vinavusa nai ire nai ireha kiha, Kenavu mini ou ntaaio kavave noa oi qentiana kinkakai oia uqauruma kimikaanaove? Vi oiva noa oima vaio ivo, kinka. Minki kivase vinavusa ou nte kavovo oi uqauruma sovo vaua.

Oi uqauruma sovo vaumanka vinavusa oiqi oiqeke kavovo vaiinki vo qaraasa vaiinkivano eqara ukavaaqa nonkuko vaiinkiva viaqi hini vantaraini oquvi vaua. Viva viaqi vaumanka via kave vinavusa qeke vauvo viva kihao, Sa qekeha variake. Isua Naasaretihainaa sakaiqaa arusaa vaiinkia ne viaae aikuki vaiavo? Viva sa maaqi vaio ivo. Viva qaqima himpio ivo. Nenavu kavaake. Maini via vakaanaini sa vaio ivo. Ho maa uvaa vare vuu via vainkinavuvaka Pitaaravaka kiva nimiake. Minkima kiva nimiake. Viva naane ni nivuni Kariri vakaini vio ivo. Nenavuvaka mini ou vi via kavevaave. Haau vaihao viaa ninavu kiva nimua vake vivauma vaio ivo. Vi uvaa kiake, kio.

Viva minki kumanka qekehaa ki vinavusa Isua quntama koaqinkai veva nte sante viha sa voravaka kiva amiaiki vua.

Copyright information for `TBGA