1 Timothy 5

Babada ega una palipaliyehi, a nugohegoyam uyahihi una ibaabani babana amamam, ma hewahewali una wiwalehinehi. Ma kedukeduluma una wihinanehi ma guguhini una winounehi nugoyeuyeu dumanei.

Hiwahiwape haguhi

Apo wawine awai agona ina hilage ma ega a lawa po ipa hina galena iteteya yaka naka tauta ta hagu imahiyeya. Ma apo hiwape natunatuna bo googana yaka emoemotahi hina galena iteteya babana wihaguhagu geka pitenana Yaubada anani kaoha tu witumagana uyahita, yaka logaloga hinahinahi po amamahi hai galena itete hina wimihena meya. Hiwape awai i woikuku duma ma ega a lawa ma Yaubada uyahina e inugonugotuhu lagona po e laupali iyeta po ididibala tauna una haguya. Ma wawine awai ina hiwape, ma ina yamgaganu, naka tauna e yauyautu ma alugona amaka i hilage. Hiwahiwape una paliwelehi po hai dewa hina galena itete imahiyehi po ega lawa hina gagalena iapapoenihi. Apo tu nugobui gehouna a manago po a guguni ega ina gagalena itetehi, naka tauna Yaubada ega ita witumaganena imahiyeya, po tu meuputa hai dewa apapoehi tauna i apapoe lagonihi.

Hiwahiwape ega una hiyahiyawa emotehi, ma una wikahahi po iyawoi hai bolima magouhi 60 ma i gegae, ma agona emosi hota, 10 ma lawa u matahi a dewa i dumalu po natunatuna i galena itetehi ma a toumana i luhogalehi, po tu witumagana po tu nugodubu uyahihi i palihalena meya po e haguhaguhi, naka tauhi una hiyawa emoteya.

11 Ma wiwine wouhi hi hiwahiwape ega una hiyahiyawa emotehi, babana apo hai kamna ina dewahi po hina tawine meme po hai palihalena Keliso uyahina hina boli haleya 12 po apo tauhi hina wigou mehi babana hai paliwitumagana amaka hi wiapapoenihi. 13 Wiwine wouhi ega una itowolihi babana apo upuhi ina dodola ma numa emosi po emosi uyahihi hina laibolu ma hina iyalutu po lawa hai numahine pilipilihi hina genogenogehi po hina ibaabani yabayababa. 14 Uyahinei u wiututu lulougo geka ipa wiwine wouhi hina tawine meme po natunatuhi hina gunigunihi numahine mamaenei, ma natunatuhi po agagohi hina galena itetehi po Tomodulele a widibodiboga gaogaona ega hina weleweleya. 15 Babana hiwahiwape gehouhi amaka hi nugowayawayau po Tomodulele a tahaya hi wotagoya.

16 Apo tu witumagana wawinena ma a guguni uyahina lawa gehouna ina hiwape yaka ina galena iteteya yaka tauta Keliso a bolu apega ta genogeya. Ma hiwahiwape ega hai lawa, tauta ata bolu apo ta galena itetehi.

Tu weluweluwai hai ututu

17 Tanitaniwaga he woobagibagi imahi hai hagu ona lauwitanihi ma tauhi naka tu luguguya po tu wiatatiyana hai hagu ona lautepaneya. 18 Naka binei ma Yaubada a Buka i baheya i pa, ‘Apo bulumakau omi bagibagi ina dewadewaya yaka aniani ona weleweleya’. Naka binei i bahena meya i pa, ‘Tu bagibagi mihana ipa ina waya’.

19 Timoti, apo lawa awai tunawana taniwaga gehouna ina wigouya po ina pa, ‘Geka taniwagana apapoe i dewaya’, ma ega tu baha haguna lawa emosi bo luwaga, naka bahana ega una noonoli. Ma inapa lawa luwaga bo tonuga hai baha nonolana emosi, yaka taniwagana una luhetaleya. 20 Ma apo taniwaga gehouna a apapoe una galena tuhagaya yaka una baha dumalu uyahina lawa magomagouhi u matahi po hina galena tuhaga ma ega apapoe hina dewadewaya.

21 Timoti, geka a palipaliwelem Yaubada ma Yesu Keliso ma tu winoyanoya wainaganahi u matahi a baha dumalu, lugagayo geka una wotago imahiyehi po lawa atapuhi una taniwagena imahiyehi lugagayo emosi uyahinei, ma ega ipa lawa una kahahi po gehouhi una laugagayo kadidiliyehi ma gehouhi eega.

22 Taniwaga witowolana binei, ega una leelehi po una wotepani, babana apo a apapoe gowagowadana ina memae ma una winagana yababaya po galenana mei a apapoe una gowagowadi taniwaga bagibaginei. Apapoe magomagouna una meliya haleya.

23 Ega goila yawa una umumaya ma ipa wine kikina una umumaya, babana om tapiya ma koibam wiyuwana ina woohaguya.

24 Lawa hai apapoe hi laugeletehi luhetala hina wialoni. Ma gehouhi hai apapoe hi gowagowadihi ega tata hanapugehi ma houga he nenei apo hina lugeletehi. 25 Mei naka pitenana dewa dewadewahi gehouhi hi lugeletehi po ta gagalehi. Gehouhi yohola apo hina lugeletehi apega hina lugowadehi.

Copyright information for `TBO