Acts 16

Timoti Paulo ma Sailasi mitehi hi kadau

Naka hougana Paulo ma Sailasi hi nae u Debi po gasi hi nehaleya po hi nae u Lisita. Ma noka hosi u Lisita tu wimulitago gehouna i mamae, gowana Timoti. Timoti hinana wawine Yudeyagei ma Yesu i itumaganeya. Ma amana lawa Gilikigei. Tu witumagana atapuhi u Lisita po u Ikoniyam naka Timoti hi kawaidewedewena dumaya. Paulo nugonugona ipa Timoti ina weluwaya. Ega yaka mi Yudeya hai dewagei a wekiwekilala hini omhapina i waya babana lawa noka hosi tu mae tauhi mi Yudeya po hi hanapugeya Timoti amana lawa Gilikigei. Lisita hi nehaleya po hi nenae meyagai emosi po emosi hi luinihi naka Yelusalem tu wituwetuwegahi po tanitaniwaga dewa awai hi laueenehi naka tu witumagana hi palipaliwelehi ipa hina iponawogogehi. Ega yaka tu witumagana hai bolu hi witowolo kadidilihi po iyeta emosi po emosi lawa hi nugonugobui ma tu witumagana hai bolu hi magamaga.

Paulo a enogalena u Tolowasi

Ma hi kadau po hi nae tupo Piligiya ma Galatiya ugolihi ma Alugo Woiyawa ega ita palihalehi ipa Guyau a baha hina guguyeya u Asiya. Ega yaka Maisiya u tuponana hi nae po sigana ugolina hi lugeleta po hi ileta ipa Bitiniya tupona hina luiya. Tamogi Yesu Alugona Waiwoiyawana ega ita palihalehi ipa hina lui. Ega yaka Maisiyagei hi'mhoe po hi hopu u Tolowasi. Ma noka upomna Paulo i eno galena po lawa Masedoniyagei i gagaleya ma i towolo po i laupaliyeya i pa, ‘Una lunugotootogeyai po una damanai u Masedoniya po una haguyai’. 10 Hougana Paulo lawana i eneno gagaleya po i welutowolo po to wononogo po tau ipa mitehi to nae u Masedoniya babana to nugotuhuya naka Yaubada i otugeiyai ipa tuwega dewadewana lawa noka hosi ugolihi to guguyeya.

Lidiya a nugobui u Pilipai

11 Ega yaka u Tolowasi ma wamgei to'mkuka po to dumalu, po to damana bonabona gowana Samotalesi ugolina. Ma malitom po to damana u Nipolisi. 12 Noka hosi ma to lui po to nae Masedoniya meyageina baneina Pilipai ugolina. Meyageina gasi mi Loma hi mimiyeya. Noka u meyageina to mamae iyeta ega hita maga imahi.

13 Ma hau dalabu, meyageina to nehaleya po to nae goila u hadana. Tu nugotuhuya apo noka hosi mi Yudeya hai ani lupali to tuhagaya. Wiwine noka hosi hi'mboina mai po to duhuna ma ugolihi to wibaabani. 14 Tu lutaniganeiyai emosi naka Lidiya, wawine Tayatailagei. Tauna luilui kayakayahi i gimagimalehi. Wawinena naka Yaubada tu wotalagiyena gehouna po nugonugona Guyau i luhoeya ma Paulo awai i bahebahehi naka ugolihi i kawamoina. 15 Po noka hougana tauna po a numahine lawahi hi bapatisohi ma u mulina i igiigimeiyai i pa, ‘Taumi o baha o pa tau Guyau tu witumaganena moinana yaka ona nei po u numa ona mae’. Ma nugonugoiyai i talatalahi po to nae.

Pilipai numa panipani u hinena

16 Iyeta gehouna to'mhoe po to nenae ani lupali dobuna ugolina po tu bagibagi wawinena to tuhagaya. Wawinena naka alugo palopaloumana i luiya po i dewaya po awai apo houga u naota hina waawala i bahebahehi. Geka dewana ugolina ma mone baneina a tanitaniwaga ubeihi i dewadewaya. 17 Paulo po tiyai i wotagoiyai po i ototu i pa, ‘Geka lawahi naka Yaubada Gegewahagana a tu bagibagi. Tauhi luyagohana tahayana he bahebaheya ugolimi.’

18 Geka dewana iyeta magomagouna i dewedeweya a sigana Paulo uyona i gigai ma i luhagawileya po alugona palopaloumana ugolina i baha nae. I pa, ‘Yesu Keliso gowanei a paliwelem, naka wawinena una hopuhaleya!’ Mala emosi ma alugo palopaloumana wawinena i hopu haleya.

19 Wawinena a tanitaniwaga hi gagalena po hai ani lumone tahayaha i kokoe. Ega yaka Paulo ma Sailasi hi womomohihi po hi teina niyehi ani gimala u dobuna, tanitaniwaga ugolihi. 20 Hi neihi mai po tu luhetala mi Loma u naohi ma hi pa, ‘Geka mi Yudeya lawahi, ma ata meyagai u hinena pilipili he laiwawalihi. 21 Lugagayo he iatatiyanehi naka tauta mi Loma ata lugagayo he tutulagonihi po ega emoemotana ta winihi po ta metagohi.’

22 Paulo ma Sailasi hi lawihi naka bolu tu luhetalahi u hayahi hi lui po hi wilougo haguhagu. Ma tu luhetalahi Paulo po Sailasi hai kaleko hi laulolohi ma hi baha po hi kwapukwapuhi. 23 Hi wilawihi po i kokoe ma hau numa panipani hi hauluiyehi. Ma numa panipani tu galena itete hi paliweleya hi pa, ‘Numa una gudu momohi’. 24 Tu galena itetena baha i noonoli po Paulo ma Sailasi numa panipani u hine dumana i hounihi ma aehi mayau talaikukuna ugolina i panipani lawitehi.

25 Mei upom u tipolina Paulo ma Sailasi hi laupali ma hi lulougo tapalolo Yaubada ugolina ma hai lawa numa panipani u hinena hi lautanigana. 26 Mala emosi ma guhuguhu baneina i nei po panina ogolana i guhuhi po mala emosi ma gudu atapuna i gunahoe pahi. Ma lawa atapuhi hai ae panipani pawapawasi hi gunagunalupenihi. 27 Tu galena itete i welutowolo po gudu gamohi hi taatagihi ma a nugotuhu ipa amaka lawahi hita lowo. Ega yaka a kwasikwasi i waya po ipa ina uni meya. 28 Ma Paulo i otu labatana ugolina i pa, ‘Ega una ununi mem babana atapuiyai geka u hinena’.

29 Tu galena itetena yayata ubeina i otu i pa, ‘Lampa ona neiyai’, ma i bulili lui Paulo ma Sailasi u aehi po i guli hopu ma i taatawa a matouta binei. 30 Ma apoma i weluwinihi po hi hopu u uputa ma i lubayadehi i pa, ‘Babada, awai apo a dewaya po a luyagohana?’

31 Ma hi pa, ‘Guyau Yesu una witumaganeya yaka apo una luyagohana. Tam po am numahine lawahi mitehi.’ 32 Ega yaka a numa u hinena Guyau a baha hi guguyeya tauna po a manago lawahi atapuhi ugolihi. 33 Noka uguwana ugolina Paulo ma Sailasi i weluwinihi po kelohi i ogahi ma tauna po a manago atapuhi hi wibapatisohi. 34 Ma apoma i weluwinihi po hi gae a numa ugolina po aniani i welehi po hi am. Ma lawana a manago mitehi hi kaoha duma babana Yaubada hi witumaganeya.

35 Malitom po tu luhetalahi tu'mpanipani hi himilihi po hi nenae naka baha geka hi himili hi pa, ‘Naka lawahi ona wohalehi’.

36 Tu galena itete geka bahahi Paulo ugolina i bahehi i pa, ‘Tu luhetala baha hi himiliyai ipa to wohalemi. Ugolinei ma ona hopu mai a nugodumolami ona nae.’

37 Tamogi tu'mpanipani ugolihi Paulo i baha nae i pa, ‘Ega i powa awai ma bolu u matahi hi wilawiyai ma hau numa panipani hi houniyai. Tauhi hai powa babana tiyai Loma lawiyai, ma ega emoemotana ipa gowagowadei hina hauhopu neiyai? Apeega! Tauhi hina nei po hina hauhopu neiyai.’

38 Tu'mpanipani geka bahahi hi bahebahehi tu luhetala ugolihi po tu luhetalahi hi matouta duma matababana Paulo ma Sailasi naka mi Loma. 39 Ega yaka hi nae po Paulo ma Sailasi hi mamalihi ma hi weluwinihi po numa panipani hi hopu haleya. Ma hi lupaliyehi ipa meyageina hina nehaleya. 40 Numa panipani hi hopu haleya po hi nae Lidiya a numa ugolina. Ma noka hosi tu witumagana hi tuhagahi po hi winugokadidilihi ma hai u meyagai hi nehalehi.

Copyright information for `TBO